Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kaukametsän opiston opetusryhmien aloituskoko lv 2020–2021

KAJDno-2020-774

Valmistelija

  • Aune Kariluoto, Kansalaisopiston rehtori, aune.kariluoto@kajaani.fi

Perustelut

Kaukametsän opiston opetusryhmien toiminta aloitetaan kahdeksalla (8) opiskelijalla paitsi erityisryhmien opetus ja opetus Kajaanin maaseutukylissä seitsemällä (7) opiskelijalla sekä lähi- että etäopetuksessa. Aiempia vuosia pienemmällä ryhmäkoolla pyritään turvaamaan opistotoiminnan jatkuminen epidemia-aikana ja lähiopetuksen järjestäminen turvallisesti opiskelijoiden ikärakenne huomioon ottaen. Epidemia-aikana on odotettavissa, että opiston kokonaisopiskelijamäärän laskee. Ryhmäkoon pienentämisellä pyritään turvaamaan myös valtionosuuteen oikeuttavien tuntien toteutumista. Mainituilla opiskelijamäärillä aloittaneet ryhmät jatkavat toimintaansa, vaikka opiskelijamäärä vähenee kurssin aikana.

Tuntiopettajien työsuhteen alkamisessa ja päättymisessä noudatetaan Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES 2018-2019, OSIO F, Liite 12).
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Kaukametsän opiston lukuvuoden 2020–2021 opetusryhmien aloituskoot ja antaa rehtorille oikeuden tarvittaessa hyväksytyn talousarvion puitteissa poiketa aloittavien ryhmien ryhmäkoosta ainealojen erilaiset tarpeet ja opetuksen turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.