Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kaukametsän opiston lv 2020–2021 opetustuntien toteuttaminen

KAJDno-2020-773

Valmistelija

  • Aune Kariluoto, Kansalaisopiston rehtori, aune.kariluoto@kajaani.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Kaukametsän opiston käyttökustannuksiin myönnetyn valtionosuuden ja laskennallisen perusteen tuntien lukumäärän. Kansalaisopiston opetusta järjestetään myös Kajaanin kaupungin tuella ja opiskelijoiden kurssimaksuista kertyvillä tuloilla. Koska kansalaisopiston toiminta perustuu opiskelijoiden omaehtoiseen opintoihin hakeutumiseen, tunteja tarjotaan opetuksen monipuolisen toteutumisen varmistamiseksi  enemmän kuin talousarvion puitteissa toteutetaan.

Lukuvuonna 2020–2021 opetustarjontaa kehitetään edelleen Kajaanin kaupunkistrategian 2022 painopisteet huomioon ottaen, tarjontaa suunnataan kysyntää vastaavaksi ja aloitetaan vapaan sivistystyön koulutuksen osaamisperusteisuuden ennakointi kurssisisällöissä. Suunnittelussa otetaan huomioon opiston ylläpitämisluvassa mainittu painotus. Lähiopetuksen lisäksi tarjotaan etäopetusta.

Kaukametsän opiston toiminnan valtionosuuden laskennalliseksi perusteeksi v. 2020 on vahvistettu 11 407 tuntia, josta luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien tunteja 1 119. Lukuvuonna 2020–2021 opetusta tarjotaan noin 12 600 tuntia (10 % yli vos-tuntien) mutta opetus toteutetaan talousarvion puitteissa ottaen huomioon opistolle asetetut talouden sopeuttamisvelvoitteet. 

Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaisen opetuksen järjestäminen perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (19.12.2017/965). Luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien opetus toteutetaan vos-tuntien mukaan. Opiskelijat ohjautuvat koulutukseen Kainuun TE-toimiston ja Kajaanin Maahanmuuttajapalveluiden kautta. Opisto järjestää myös tilaus- ja sopimuspohjaisia koulutuksia kysynnän mukaan, mm. Kajaanin vastaanottokeskuksen kanssa vahvistettavan sopimuksen mukaisesti opintotoimintaa turvapaikanhakijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Kaukametsän opiston lukuvuoden 2020–2021 opetustuntien toteuttamisen. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.