Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kajaanin kaupungin teatteri -liikelaitoksen lakkauttaminen ja siirtäminen sivistystoimialan alle tulosyksiköksi

KAJDno-2020-779

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan vuoden 2019 aikana selvitettiin teatterin nykymuotoisen järjestämistavan eli liikelaitoksen kannattavuus ja malli,​ jolla teatteritoimintaa jatketaan Kajaanissa tulevaisuudessa. Liikelaitoksena toimimista ja liikelaitoksen taloudellista sekä toiminnallista kannattavuutta verrattiin vaihtoehtoisiin järjestämismalleihin: 1) teatteri toimii sivistystoimialan kulttuurin tulosalueen tulosyksikkönä,​ 2) teatteri toimii kaupunginhallituksen alaisena taseyksikkönä.

Selvitystyöryhmäksi perustettiin virkamiestyöryhmä,​ jossa ovat toimineet teatterinjohtaja Helka-​Maria Kinnunen,​ teatterin vs. talouspäällikkö Maria Tolonen,​ teatterin markkinointipäällikkö Anja Pietarinen,​ teatterin henkilöstön edustajat,​ sivistystoimialan johtaja Mikko Saari sekä talouden controller Piia Rissanen. Työryhmä huomioi selvitystyön taustalla vuonna 2007 laaditun Kajaanin kaupunginteatterin liikelaitosselvityksen sekä silloisen omistusvaihtoehtoja käsittelevän SWOT-​arvion.

Työryhmä laati selvityksen,​ jossa arvioidaan teatterin toimintaedellytyksiä liikelaitoksena,​ huomioiden teatterin talouden ja toiminnan kehittymisen vuosien 2008 -​ 2018 välisenä aikana. Lisäksi selvityksessä arvioitiin:

-​ liikelaitosmallin jatkamisen edellytykset,​ mallin hyödyt sekä haasteet

-​ sivistystoimialan tulosyksikkönä toimimisen edellytykset,​ toiminnan hyödyt sekä haasteet

Taseyksikkönä toimiminen on jätetty selvityksestä pois,​ koska sen on arvioitu olevan kannattamaton sekä myös kaupunkiorganisaatiolle vieras toimintamalli. Omistajapoliittisen selvityksen tarkoitus on ollut selkeyttää kaupungin omistajapolitiikkaa sekä tehostaa talouden ja toiminnan ohjausta. Taseyksikkö ei tätä selkeyttä organisaatioon toisi.

Työryhmä esitti,​ että kaupunginhallitus käy eteenpäin linjaavan keskustelun teatterin hallinnollisesta tulevaisuudesta ja, että päätös liikelaitoksen tulevaisuudesta tehtäisiin teatterin esityksestä odottaen valtakunnalliset päätökset taiteen valtionosuusuudistuksesta,​ teatteria koskeva toimitilaratkaisu sekä päätökset Perlaconin lopullisesta selvityksestä,​ jolloin nähdään mm. tarkemmin talouden sopeuttamisen mahdollisuudet.

Asiaa koskeva raportti käsiteltiin syksyllä 2019 kaupunginhallituksessa ja talousarviossa linjattiin, että teatteri siirtyy sivistystoimialan tulosyksiköksi 1.1.2021. Siirtymistä valmistellaan.

Kun teatteri siirtyy sivistystoimialan kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalueen tulosyksiköksi, on teatterin talousarvio (tulot ja menot) määritettävä teatterin nykyisen palvelutason mukaiseksi, jossa on huomioitu tasapainoisesti tulot, henkilöstömenot, palvelujen ostot ja kiinteistöihin liittyvät vuokrakustannukset sekä muut menot. Sivistystoimialan yksikkönä tasapainossa oleva talous kestää paremmin yksittäiset, äkkinäiset tai odottamattomat toiminnalliset ja niiden seurauksena olevat mahdolliset taloudelliset vuotuiset muutokset. Toiminnan ja talouden suunnittelussa teatterin osalta on huomioitava esitystoiminnan etupainotteinen suunnittelu, samalla tavoin kuin museoiden toiminnassa. Lisäksi yksikkönä toimiminen mahdollistaa nykyistä joustavamman suunnittelun mm. tukipalvelujen välillä tehtävästä yhteistoiminnasta, josta kaupungin osalla on jo pidempään keskusteltu mm. henkilöstö- ja taloushallinnon sekä markkinoinnin ja viestinnän yhteistoiminnan osalta.

Teatterin siirtäminen sivistystoimialan kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalueen tulosyksiköksi, ei aiheuta muutoksia henkilöstön asemaan.

Kuntalain mukaan kunnissa tulee olla pääsääntöisesti vain yksi hallintosääntö, johon yhdistetään kaikki aiemmin erillisissä, toimielinkohtaisissa ja tehtäväkohtaisissa johtosäännöissä olleet määräykset. Teatterin siirtyessä sivistystoimen alle, tulee hallintosääntöön tehdä muutoksia, joissa teatteri otetaan uutena toimijana huomioon.

Keskeisimmät uudessa hallintosäännössä toteutettavat muutokset ovat:

Sivulla 15 on liikelaitoksista ja sieltä teatteri pois, samaten sivulla 9

 s. 12 sivistystoimialan tehtäviin lisätään vastaaminen korkeatasoisesta teatteritoiminnasta Kajaanissa ja alueteatterin kiertuealueella sekä laadukkaasta teatterikasvatuksesta ja yleisötyöstä eri kohderyhmille

 s. 13 jakautuu kolmeen tulosalueeseen, sinne kohta kolme kulttuuri- ja nuorisopalvelut tulosalue

 s. 13 myös maininta teatterin ja alueteatterin vastaamisesta ks edellä

 s. 21 lautakunnan tehtäviin, kohtaan 12 lisätään että valitsee teatterinjohtajan kuultuaan teatterin henkilöstöä

 s. 27 tulosyksikön päällikkö – muutetaan johtajaksi / vaka palvelupäällikkö – sinne teatterinjohtajan vastuu ohjelmistosta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §