Sivistyslautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Tarkennus perusopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteisiin

KAJDno-2022-449

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.12.2013 § 111 tarkentanut perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteita Kajaanissa 1.1.2014 alkaen seuraavasti:

"Kunta osoittaa perusopetuslain 6 §:n mukaisesti oppilaalle lä­hi­kou­lu­pai­kan. Kajaanin pe­rus­kou­luil­le on määrätty oppilaaksiottoalueet. Op­pi­laan koulupaikka määräytyy hänen väes­tö­re­kis­te­riin merkityn ko­ti­osoit­teen­sa perusteella. Kaupunki voi toimivaltaisen vi­ran­omai­sen pää­tök­sel­lä perustellusta syystä määrätä oppilaan lä­hi­kou­lu­pai­kan muuhunkin kuin omaan lä­hi­kou­luun.

Mikäli oppilaan kotipaikka muuttuu koulunkäynnin aikana, oppilas saa halutessaan jatkaa en­ti­ses­sä koulussaan. Tällöin kuljetusten jär­jes­tä­mi­ses­sä toimitaan voimassa olevien op­pi­las­kul­je­tus­oh­jei­den mu­kai­ses­ti.  6. vuosiluokan jälkeen oppilas siirtyy kuitenkin omaan lä­hi­kou­luun­sa, mikäli entisessä koulussa ei järjestetä 7–9. luokkien ope­tus­ta.

Perusopetuslain 26 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä op­pi­laak­si muu­hun­kin kuin lä­hi­kou­luun.  Hakemus tehdään aina kirjallisena  ja toi­mi­te­taan hyvissä ajoin päätettäväksi sen kou­lun rehtorille, johon hae­taan. Hakijoihin on tällöin sovellettava yhdenvertaisia va­lin­ta­pe­rus­tei­ta.  Jos  oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluunsa, kou­lu­kul­je­tus­ta ei tällöin kunnan puo­les­ta järjestetä, eikä koulun ope­tus­ryh­mien määrä saa lisääntyä oppilaaksi ottamisen vuoksi."

Yhdenvertaiset valintaperusteet on sivistyslautakunta 11.12.2013 määritelty seuraavasti:

"1. Terveydentilaan liittyvä tai muu asiantuntijalausuntoon perustuva eri­tyi­nen syy

-  Huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto hakemuksen liit­tee­nä

2. Sisarusperuste

-  Samassa osoitteessa asuva sisarus on jo siinä koulussa op­pi­laa­na, johon haetaan

3. Koulumatka

-  Oppilaan koulumatka ja sen turvallisuus ja vaivattomuus voidaan huo­mioi­da päätöstä teh­täes­sä."

Sivistyslautakunnan 11.12.2013 tekemä päätös on kokonaisuudessaan jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Yhdenvertaisten valintaperusteiden kohtaa 2, eli sisarusperustetta, on syytä tarkentaa niiden koulujen osalta, joissa perusopetusta järjestetään 1.–9-vuosiluokilla. Sisarusperuste koskisi näissä kouluissa vain alakoulun eli 1.–6-vuosiluokkien oppilaita. 

Lisätietoja asiasta antavat perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, puh. 044 7100 611 ja rehtori Kalle Komulainen, puh. 044 7100 142. Päivi Rissasen sähköpostiosoite muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi ja Kalle Komulaisen sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta täsmentää 11.12.2013 §:n 111 kohdalla hyväksyttyjä oppilaaksi ottamisen valintaperusteita sisarusperusteella muuhun kuin lähikouluun koskemaan ainoastaan alakoulun eli 1.–6. -vuosiluokkien oppilaita. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.