Sivistyslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vuolijoen päiväkodin siirtäminen Vuolijoen koulun kiinteistöön

KAJDno-2021-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vs. sivistystoimialajohtaja on pyytänyt Vuolijoen aluelautakunnan lausuntoa Vuolijoen päiväkodin ja koulun yhdistämisestä ja sijoittamisesta Vuolijoen koulun kiinteistöön.

Sivistystoimialan johtavat viranhaltijat ovat yhdessä ympäristöteknisen toimialan rakennuttajapäällikön kanssa tutustuneet paikan päällä Vuolijoen koulurakennukseen. Tiloihin on mahdollista saada mahtumaan koulu, päiväkoti, aamu- ja iltapäivä- sekä nuorisotoiminta. Rakennukseen on tarpeen tehdä muutostöitä erityisesti päiväkodin tarpeisiin. Muutostyöt on mahdollista tehdä koulun kesätauolla siten, että päiväkoti pääsisi koulun kanssa samaan kiinteistöön Ouluntie 2:een, 88270 Vuolijoki, 1.8.2021 alkaen.

Koulun ja päiväkodin toimiessa samassa kiinteistössä, säästyy kustannuksia vuositasolla noin 66 200 €. Kun rakennus on tehokkaassa käytössä, ja lapsi- ja oppilasennuste melko tasainen, väistyy samalla myös koulun lakkautuksen uhka.

Vuolijoen aluelautakunnalta pyydetty lausunto on jätettävä 19.1.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta laatii lausunnon kokouksessaan.

Päätös

Aluelautakunta laati Sivistyslautakunnalle lausunnon ja puoltaa hanketta lausunnossaan. 

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi
  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
  • Jaakko Vehkaperä, Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja, jaakko.vehkapera@edukajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen päiväkoti toimii yksityisen elinkeinonharjoittajan omistamassa kiinteistössä osoitteessa Vuolijoentie 1, 88270 Vuolijoki. Lapsia päiväkodissa on noin 30. Pinta-ala on 610 m2. Suositus pinta-alasta päiväkotilasta kohden on 10 m2 eli kaksinkertainen määrä suositukseen verrattuna nykyisellä lapsimäärällä. Tilat ovat lisäksi epäkäytännölliset päiväkotikäyttöön.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemässä tarkastuksessa on ilmennyt tarkemman kuntoselvityksen tarve, johon on annettu määräaika kartoituksen tekemisestä 31.12.2020 mennessä. Mahdollisten korjaustoimien jälkeen on arvioitu olevan vuokrankorotuspainetta.

Kajaanin kaupunki pyrkii luopumaan ulkoisista vuokratiloista aina, kun se on mahdollista. 

Vuolijoen koulussa on noin 30 oppilasta luokilla 1–6. Oppilasennuste on melko tasainen, joskin oppilasmäärä on pieni. Koulutilat ovat väljät. Koulussa on mm. tilava liikuntasali. Koulun tiloissa voidaan hyvin toteuttaa opetussuunnitelmaa. Koulu on kuitenkin alenneen oppilasmäärän vuoksi ollut lakkautusuhan alainen toistakymmentä vuotta.

Sivistystoimialan johtavat viranhaltijat ovat yhdessä ympäristöteknisen toimialan rakennuttajapäällikön kanssa tutustuneet paikan päällä Vuolijoen koulurakennukseen. Tiloihin on mahdollista saada mahtumaan koulu, päiväkoti, aamu- ja iltapäivä- sekä nuorisotoiminta. Rakennukseen on tarpeen tehdä muutostöitä erityisesti päiväkodin tarpeisiin. Muutostyöt on mahdollista tehdä koulun kesätauolla siten, että päiväkoti pääsisi koulun kanssa samaan kiinteistöön Ouluntie 2:een, 88270 Vuolijoki, 1.8.2021 alkaen.

Koulun ja päiväkodin toimiessa samassa kiinteistössä, säästyy kustannuksia vuositasolla noin 66 200 €. Kun rakennus on tehokkaassa käytössä, ja lapsi- ja oppilasennuste melko tasainen, väistyy samalla myös koulun lakkautuksen uhka.

Vuolijoen aluelautakunnalta on pyydetty asiasta lausunto 19.1.2021 mennessä. Lausunto on liitteenä. Vuolijoen aluelautakunta on tehnyt kyselyn Vuolijoen päiväkodin lasten ja Vuolijoen koulun oppilaiden vanhemmille. Vastanneista selkeä enemmistö kannattaa päiväkodin siirtämistä koulun yhteyteen. Vastaukset ovat oheisliitteenä. Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on toteutettu viranhaltijoiden toimesta tammikuussa 2021. Vaikutusten ennakkoarviointi on oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Vuolijoen päiväkodin nykyiset tilat sanotaan vs. sivistysjohtajan kirjallisella ilmoituksella irti siten, että toiminta tiloissa päättyy 31.7.2021 mennessä tai viimeistään 30.9.2021, mikäli viimeistelytyöt sitä edellyttävät.

Vuolijoen aluelautakunta on lausunnossaan edellyttänyt, että Vuolijoen alueen edustajat osallistuvat suunnitteluun alusta lähtien. Sivistyslautakunta pyytää Vuolijoen aluelautakuntaa nimeämään yhdessä päiväkodin ja koulun kanssa suunnitteluun osallistuvat aluelautakunnan jäsenet sekä päiväkodin ja koulun huoltajien edustajat. Suunnittelutyö päiväkodin ja koulun tiloista ja toiminnoista sekä rakennuksen muutostyöt ajoitetaan siten, että toiminta Vuolijoen päiväkodin osalta voi alkaa Ouluntie 2:n kiinteistössä 1.8.2021.

Vuolijoen koulu ja Vuolijoen päiväkoti toimivat 1.8.2021 alkaen yhteistyössä, mutta itsenäisinä yksikköinä siten, että Vuolijoen koulua johtaa rehtori ja Vuolijoen päiväkotia johtaa päiväkodinjohtaja. Vuolijoen koulun rehtori on koulu-päiväkotikokonaisuuden vastuullinen johtaja.

Päätös

Hyväksyi ja lisäksi sivistyslautakunta nimeää edustajat suunnittelutyöhön. Edustajaksi suunnittelutyöhön nimetään sivistyslautakunnasta Noora Kyllönen, Raimo Tornberg, Anne Kemppainen ja Katriina Ojala.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.