Sivistyslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Sivistysjohtajan sijaisen määrääminen 1.9.2020 - 31.8.2021

KAJDno-2018-320

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Sivistysjohtaja Mikko Saari jää virkavapaalle 1.9.2020 - 31.8.2021, koska hän siirtyy hoitamaan toista tehtävää. Sivistysjohtajalle täytyy määrätä sijainen täksi ajaksi. Sijaisuus hoidetaan sisäisin järjestelyin, johtuen sijaistettavan viran luonteesta, johon ei ole järkevää tässä aikataulussa hakea sijaista julkisin hakuprosessein.

Hallintosäännön 19 § mukaan toimialajohtajan sijaisen määrää ao. lautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistysjohtajan sijaiseksi määrätään ajalle 1.9.2020 - 31.8.2021 perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen  Hänen tehtäviinsä kuuluu kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalueen johtaminen. Perusopetuksen tulosalueen johtajan sijaisuus hoidetaan virkavapaan ajan sisäisin sijaisjärjestelyin. Vs. sivistysjohtajan tehtäväkohtainen palkka on sama kuin nykyisessä sivistysjohtajan tehtävässä.

Jos vs. sivistysjohtaja on estynyt hoitamaan virkaansa tai hän on muutoin esteellinen, toimii hänen sijaisenaan tällöin varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja.

Päätös

Hyväksyi.

Päivi Rissanen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

asianosaiset, henkilöstöpalvelut, Sarastia Oy

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.