Sivistyslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Päiväkotien aukioloaikojen muutokset

KAJDno-2020-1053

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Kunnallisten päiväkotien aukioloaika on määritelty 6:30–17:30 välille lukuunottamatta ns. pidennetyn aukiolon päiväkoteja´ja ympäri vuorokauden aukiolevaa Teppanan päiväkotia. On ilmennyt tarve laajentaa Seminaarin päiväkodin aukioloaikaa ja Otanmäen päiväkodin aukioloaikaa. 

Seminaarin päiväkodin aukioloaika on määritelty 5:30–19:30. Nyt on ilmennyt tarve avata päiväkoti muutaman kerran kuukaudessa jo 4:45. Päättymisaika pysyy entisenä.

Otanmäen päiväkodissa on tarve vuorohoitoon välillä 5:20–21:30. Vuolijoen päiväkodissa on myös ilmennyt pidennetyn aukiolon tarvetta.

Esitetään, että Seminnarin päiväkoti voi avata tarvittaessa jo 4:45 ja Otanmäen päiväkodin aukioloaika on tarvittaessa 5:30–21:30.  Vuolijoen vuorohoitoa tarvitsevat lapset ohjataan Otanmäen päiväkotiin.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy aukioloaikojen muutokset esitetyllä tavalla.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen ja lisäksi päätettiin, että Vuolijoen päiväkoti on jatkossa avoinna arkisin tarvittaessa klo 6.00–19.00.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.