Sivistyslautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Uuden yksityisen päiväkodin perustaminen ja yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajaksi hakeutuminen

KAJDno-2018-478

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Tiina Pasanen ja Jari Kemppainen hakevat lupaa päiväkotitoiminnan aloittamiseksi perustettavan osakeyhtiön lukuun 2.5.2018 alkaen. Päiväkoti tulisi toimimaan osoitteessa Lohtajankatu 27, 87150 Kajaani. Tiloissa on ennen toiminut kaupungin toimintana Kettukallion päiväkoti. Viimeksi tiloissa toimi päiväkoti Turvakallio ajalla 1.8.–31.12.2016.

Päiväkodin vastuuhenkilöksi ja päiväkodin johtajaksi on nimetty lastentarhanopettaja Tarja Kähkönen. Päiväkodin toiminta-ajatus perustuu "korkeatasoisen, kodikkaan ja lämminhenkisen" varhaiskasvatuspalvelun tarjoamiseen. Kasvatuksen lähtökohtina toimintasuunnitelmissa korostuvat: musiikki, liikunta ja leikki. Toiminta on tarkoitus aloittaa yhdellä sisarusryhmällä 0–5-vuotiaille lapsille. Kiinteistössä on tilaa toisen lapsiryhmän perustamiselle myöhemmin.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Mika Tiihonen, puh. 044 710 1344 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, puh. 044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Tiina Pasasen ja Jari Kemppaisen perustettavan yrityksen varhaiskasvatuksen järjestäjäksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.