Sivistyslautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 B2-kieliryhmien muodostamisen alarajan määrittäminen

KAJDno-2018-488

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus valita 7. luokalla B2-kieli 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi. Minkään kielen valinta ei ole pakollinen, vaan yksi mahdollinen valinta kaikkien muiden valinnaisaineiden joukosta.

Nykyisin ryhmiä 15 oppilaan alarajalla ei juuri tai lainkaan muodostu. Sivistyslautakunta on pyytänyt selvittämään, muodostuisiko ryhmiä, jos ryhmäkoon alaraja olisi 10 oppilasta. Samoin, millaiset kustannusvaikutukset olisivat, jos alarajaa laskettaisiin.

Kielten opiskelun merkitystä on korostettu menossa olevalla hallituskaudella. Kansainvälistyminen luo tarvetta kielivalikoiman lisäämiselle ja kielitaidon kartuttamiselle. Suurissa kaupungeissa ryhmiä muodostuu helposti. Pienissä kaupungeissa ryhmiä on vaikeampi saada kokoon, rajamäärityksen ollessa 15 oppilasta. Myös kajaanilaisten oppilaiden olisi tärkeää saada valita vieraita kieliä jo perusopetuksen aikana. B2-kieli sisältyy 8. ja 9. luokilla oppilaan kokonaistuntimäärään eikä aiheuta "ylimääräisiä" tunteja, joten koulupäivät eivät veny B2-kielen vuoksi.

Jos B2-valinnaiskieliryhmien muodostamisen alaraja pudotetaan 10 oppilaaseen, on todennäköistä, että kieliryhmiä muodostuu Kajaanin lyseossa, Keskuskoulussa ja Lehtikankaan koulussa selvästi nykyistä enemmän. Vuotuiset kustannukset ovat n. 4 000 €/kieliryhmä. Toisaalta vastaavasti jokin toinen valinnaisaineryhmä voi jäädä muodostumatta, jolloin kustannukset eivät kasvakaan. Otanmäen koulussa on opetettu valinnaista B2-kieltä yhdistetyssä 8-9 -luokkien ryhmässä.

Koska lukuvuoden 2018–2019 valinnat on jo yläkouluissa tehty, uusien kieliryhmien oppilasmäärien alarajan soveltaminen on mahdollista lukuvuodesta 2019–2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta pudottaa B2-kielten ryhmien muodostamisen alarajan Kajaanin lyseossa, Keskuskoulussa ja Lehtikankaan koulussa 10 oppilaaseen. Otanmäen koulussa ryhmän alarajan määrittää vuosittain perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja.

Päätös

Muutettu päätösehdotus: Lautakunta pudottaa B2-kielten ryhmien muodostamisen alarajan Kajaanin lyseossa, Keskuskoulussa ja Lehtikankaan koulussa 8 oppilaaseen. Otanmäen koulussa ryhmän alarajan määrittää vuosittain perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.