Sivistyslautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 A2-kieliryhmien muodostamisen alarajan määrittäminen

KAJDno-2018-459

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanissa on 5. luokkaa varten valittavien kielten ryhmien perustamisen alaraja 15 oppilasta. Tähän on päädytty, koska valittua kieltä on opiskeltava yläkoulun loppuun saakka, mutta mm. perheen muuton tai opiskelun haasteellisuuden takia ryhmissä opiskelevien oppilaiden määrä on pudonnut yläkouluun siirryttäessä alla 15 oppilaan. Oppilaat eivät alakoulussa yleensä ole halukkaita vaihtamaan kielivalinnan vuoksi myöskään koulua. Kajaanissa ei koulupäivän aikana toiseen kouluun kielitunneiksi siirtyminen ole joka kaupunginosassa logistisesti mahdollista. Etäopetus ei ole mielekkäin tapa järjestää opetusta, koska se vaatii oppilaalta mm. korkeaa motivaatiota ja taitoa seurata opetusta etänä, mikä on usein aikuisellekin haasteellinen opetusmuoto. 

Nykyisin ryhmiä ei 15 oppilaan alarajalla juuri tai lainkaan muodostu. Sivistyslautakunta on pyytänyt selvittämään, muodostuisiko ryhmiä, jos ryhmäkoon alaraja olisi 10 oppilasta. Samoin, millaiset kustannusvaikutukset olisivat, jos alarajaa laskettaisiin.

Kajaanissa on neljä yläkoulua, joihin mennään alla olevan taulukon mukaisesti alakouluista. Yläkouluista kolme on samalla yhtenäiskouluja.

Yläkoulu Kajaanin lyseo Keskuskoulu Lehtikankaan koulu

Otanmäen koulu

Alakoulu, josta

mennään yllä

olevaan yläkouluun

Jormuan koulu
Kuluntalahden koulu
Kätönlahden koulu
Nakertajan koulu
Teppanan koulu 
Keskuskoulu
Lohtajan koulu 
Lehtikankaan koulu
Soidinsuon koulu

Otanmäen koulu
Vuolijoen koulu


 
Jos kielivalintoja tarkasteltaisiin laajemmin siten, että ryhmien muodostamisessa otettaisiin huomioon kaikki ne alakoulut, joista mennään samaan yläkouluun, voitaisiin turvata siedettävä ryhmäkoko yläkoulun loppuun saakka. Alakoulussa opiskellaan sekä vuosiluokilla 5 että vuosiluokilla 6 molemmilla 2 vuosiviikkotuntia. Kustannus on yhtä kieliryhmää kohti hieman alle 4 000 € vuodessa. Jos esimerkiksi Lohtajan koulussa tulisi saksan ryhmä 8 oppilaalla ja Keskuskoululla 7 oppilaan ryhmä, ja molemmista jatketaan 7.–9. luokille Keskuskouluun, olisi yläkoulun puolella todennäköisesti vähintään 10 oppilaan kieliryhmä. Ylimääräinen kustannus olisi tuossa esimerkissä yhteensä 8 000 € kahden lukuvuoden ajalta.

Vieraiden kielten valinnat uhkaavat tyrehtyä, ellei ryhmäkoon alarajoja pudoteta tuntuvasti. Kysymys ei ole huomattavasta kustannuspanostuksesta.

Lukuvuonna 2018–2019 alkavaa A2-kieltä on valinnut yhdessä koulussa 11 oppilasta ja joissakin kouluissa valintoja on 4–8 oppilaan välillä. Kyselyt voidaan toteuttaa uudelleen, ja mahdollisesti joitakin kieliryhmiä saada muodostumaan, jos tarkastellaan valitsijoita samaan yläkouluun päätymisen osalta. Valinnaiskielen valinta edellyttää, ettei oppilaalla ole oppimisvaikeuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Kajaanin perusopetuksessa pudotetaan A2-kielen 5. luokalla aloittavien oppilaiden valinnaiskielen ryhmäkoon alarajaa siten, että siirryttäessä 7. luokalle, muodostuu tulevassa yläkoulussa laskennallisesti vähintään 10 oppilaan valinnaiskieliryhmä kyseisessä kielessä. Lautakunta määrittää yksittäisessä alakoulussa aloittavien kieliryhmien oppilasmäärän alarajan.

Päätös

Muutettu päätösehdotus: Kajaanin perusopetuksessa pudotetaan A2-kielen 5. luokalla aloittavien oppilaiden valinnaiskielen ryhmäkoon alarajaa siten, että siirryttäessä 7. luokalle, muodostuu tulevassa yläkoulussa laskennallisesti vähintään 10 oppilaan valinnaiskieliryhmä kyseisessä kielessä. Perusopetuksen tulosalueen johtaja määrittää yksittäisessä alakoulussa aloittavien kieliryhmien oppilasmäärän alarajan.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.