Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo 1.8.2024 alkaen

KAJDno-2024-394

Valmistelija

  • Mika P. Tiihonen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, mika.tiihonen@kajaani.fi

Perustelut

Palvelusetelin sääntökirjan luvussa 9.1 määritellään palvelusetelin enimmäisarvon tarkistamisen periaatteet. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin laskennalliset arvot (yli 3v lapsi/yli 108h/kk) päiväkotitoiminnassa ja perhepäivähoidossa hyväksytään Kajaanin kaupungin sivistyslautakunnassa. Palvelusetelin arvon tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin (=palkansaajien ansiotasoindeksi, sosiaalipalvelut) ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä, kuten palvelusetelin sääntökirjassa määrätään. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Tarkistus tehdään vuosittain 30.4. mennessä.

Palvelusetelin laskennallisen arvon tarkistusprosentti on 4,75. (Liite)
Päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvoksi tulee 941 € ja
perhepäivähoidon palvelusetelin arvoksi tulee 868 €.

Muiden palvelutarpeiden arvot laaditaan sääntökirjassa määriteltyjen kertoimien mukaisesti. Uudet tarkistetut arvot otetaan käyttöön uuden toimikauden alusta 1.8.2024.

Tarkistetut palvelusetelin arvot päivitetään varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää palvelusetelin enimmäisarvon korotuksen indeksitarkistuksen mukaisesti.

Päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvoksi tulee 941 € ja perhepäivähoidon palvelusetelin arvoksi tulee 868 €.

Tarkistetut arvot otetaan käyttöön uuden toimikauden alusta 1.8.2024.

Tarkistetut palvelusetelin arvot päivitetään varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8.00-15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.