Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

KAJDno-2024-395

Valmistelija

  • Mika P. Tiihonen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, mika.tiihonen@kajaani.fi

Perustelut

Kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämän varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Elokuun 2024 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 14.11.2023 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1062/2023). Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Opetus ja kulttuuriministeriön ilmoitus oheisliitteenä.

Kunnassa tulee päättää siitä, miten indeksitarkistuksen vuoksi muuttuneet asiakasmaksut ja tulorajat vaikuttavat kunnassa perittäviin asiakasmaksuihin. Asiakkaille tulee tehdä uudet maksupäätökset, mikäli maksu muuttuu.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Kajaanissa on peritty asiakasmaksut tuntiperusteisesti, huoltajan ilmoittaman kuukausittaisen tuntitarpeen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen nousun takia varhaiskasvatuspalvelun maksuttomuus on yleistynyt. Korkein asiakasmaksu määritetään yhä harvemmille ja samalla maksupäätösten hallinnollinen työ on lisääntynyt. Varattavan varhaiskasvatusajan tuntiportaikkoa on paikallaan uudistaa vähentämällä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tuntiportaita ja poistamalla esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen erillinen tuntiportaikko. Samalla vahvistetaan asiakasmaksulakia vastaava keskimääräinen viikoittainen tuntimäärä portaikkoon.

Uudeksi varhaiskasvatuspalvelun ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuntiportaikoksi maksuprosentteineen ehdotetaan seuraavaa, suluissa keskimääräiset viikkotunnit:

  • 0-84  tuntia kuukaudessa, 60 % asiakkaalle määritellystä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta, (enintään 20 tuntia viikossa)
  • 85-107 tuntia kuukaudessa, 70 % asiakkaalle määritellystä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta, (25 tuntia viikossa)
  • 108-147 tuntia kuukaudessa, 85 % asiakkaalle määritellystä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta, (yli 25 mutta alle 35 tuntia viikossa)
  • 148 tai enemmän tuntia kuukaudessa, täysi asiakkaalle määritelty kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, (vähintään 35 tuntia viikossa).

 

Entiset tuntiportaat ja uusi ehdotettu tuntiportaikko liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että valtakunnalliset indeksitarkastukset otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määriteltäessä 1.8.2024 alkaen.

Sivistyslautakunta hyväksyy uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuntiportaikon esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8.00-15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.