Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Sivistystoimialan tilinpäätös

KAJDno-2024-95

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi
Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan vuoden 2023 talousarvion mukainen toimintakate ja valtuustoon nähden sitova tavoite oli –76 478 819 euroa. Marraskuun kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistystoimialan talousarvioon varhaiskasvatuksen tulosalueelle tehtävän määrärahalisäyksen 1,5 M€ johtuen kasvaneista toimintakuluista. Talousarviomuutoksen jälkeen sivistystoimialan toimintakate oli -78 018 819 euroa.  Sivistystoimialan vuoden 2023 toimintakate ylitti talousarvion 1,0 M euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen oli 0,8 M euroa yli budjetoidun. Tilinpäätöksen mukainen toimintakatteen toteuma oli -79 048 064 euroa ja tilikauden tulos –79 671 771 euroa. Tulosalueista perusopetuksen toimintakatteen osuus koko sivistystoimialasta oli 49 %, varhaiskasvatuksen 36 % ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden 15 %. Toimintakate ylittyi perusopetuksessa 0,7 M euroa, varhaiskasvatuksessa 0,2 M euroa ja kulttuuri- ja nuorisopalveluissa 0,1 M euroa. Sivistystoimialan toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta 7,5 %.

Toimintatuottojen osalta koko toimialan vuoden toteuma oli yhteensä 6,0 M€, n. 0,714 M euroa budjetoitua suuremmat. Toimintatuotot kokonaisuudessaan pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Toimintakulut olivat yhteensä 85,1 M euroa, n. 1,7 M euroa talousarviota suuremmat. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 6,9 %. Toimintakuluista suurin osa (60 %) oli henkilöstökuluja.  Henkilöstökulujen toteuma oli 51,5 M euroa, mikä oli n. 1,5 M euroa budjetoitua suurempi. Henkilöstökulujen osalta kasvua verrattuna viime vuoteen oli 8 %. Henkilöstökulut sisälsivät pitämättömistä lomista ja säästövapaista johtuen lomapalkkavarausta lähes 0,8 M euroa.  Henkilöstökulujen lisäksi talousarvio ylittyi palvelujen ostojen osalta n. 0,4 M euroa, toteuma 17,6 M euroa. Vuoteen 2022 verrattuna palvelujen ostot kasvoivat 7,6 %. Muissa toimintakuluissa ulkoiset tilavuokrat ja ict-laitteiden leasingvuokrat olivat budjetoitua suuremmat. Muut toimintakulut olivat yhteensä 12,3 M euroa. Tilavuokrat kokonaisuudessaan kasvoivat edellisvuodesta 4,8 % ja ict-laitteiden leasingvuokrat 8,3 %.   Aine- ja tarvikeostot sekä avustusmenot jäivät alle budjetoidun yhteensä n. 0,2 M euroa. Aine- ja tarvikeostoja kertyi n. 1,9 M euroa ja avustusmenot olivat yhteensä n. 1,8 M euroa. Aine- ja tarvikeostot kasvoivat 8,9 % ja avustusmenot pienenivät 10 % edellisvuodesta.

Poistoja kertyi 0,6 M euroa, n. 35 % vähemmän kuin vuonna 2022. Investointimenot koostuivat teatteritalon ja Vanamon päiväkodin peruskorjauksen jälkeisestä kalustamisesta, yhteensä 1,764 M€.

Sivistystoimialan tilinpäätös 2023 on liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sivistystoimialan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Jää pöydälle.

Tekninen korjaus tilinpäätöksen liitteeseen taulukkoon sivulle 7, kohtaan Teatteri Esityksiä, lauseeseen: "Lippuja esityksiin Seminaarilla ja Sissilinnassa 8791,kiertueella 18103." 

Kiertueella sana korvataan sanalla yhteensä. Korjattu lause: " Lippuja esityksiin Seminaarilla ja Sissilinnassa 8791, yhteensä 18103."

Valmistelija

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sivistystoimialan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §