Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Palvelurahan ja avustuksen maksaminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille 1.8.2024 - 31.7.2026

KAJDno-2024-393

Valmistelija

  • Mika P. Tiihonen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, mika.tiihonen@kajaani.fi

Perustelut

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista toimintaa ja se on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksen oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma. Toimintaa järjestetään koulun toiminta-aikana 6.30–17.00 välisenä aikana. Ryhmässä tulee olla opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen 9 a §:n mukaisen kelpoisuuden omaava ohjaaja.

Kajaanissa aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu niille oppilaille, joiden molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa. Vuosittain oppilaita toiminnassa on noin 400. Toimintaa järjestävät 1.8.2024 alkaen Kajaanin kaupunki, Kajaanin seurakunta, Spartak Kajaani ry. ja Kajaanin 4H-yhdistys ry. 

Valtio tukee kaupunkia toiminnan järjestämisessä valtionosuuksien kautta. Kajaanin kaupunki maksaa seurakunnalle valtionosuuden mukaisen avustuksen ja seurakunta perii toimintamaksun samoin perustein kuin kaupunki. 

Yhdistysten ja järjestöjen tuottamaa iltapäivätoimintaa tuetaan palvelurahalla, johon esitetään 4,75 % indeksikorotusta. 

Palvelurahan suuruudet ovat tällä hetkellä:

  • 277 €/lapsi/kk, kaupunki tarjoaa välipalan tai
  • 298 €/lapsi/kk, kerho tarjoaa välipalan

 

Uudeksi palvelurahan suuruudeksi ajalle 1.8.2024-31.7.2026 esitetään

  • 290 €/lapsi/kk, kaupunki tarjoaa välipalan
  • 312 €/lapsi/kk, kerho tarjoaa välipalan

 

Kaupunki maksaa palvelurahaa toiminnan järjestäjille lapsimäärien mukaisesti kuukausittain ja laskuttaa asiakasmaksun perheiltä.

Palvelurahaa ja avustusta maksetaan jokaiselta kuukaudelta, kun lapsi on sijoitettuna toimintaan. Pois lukien kesäkuu, jolloin palvelurahaa tai avustusta ei makseta, sillä elokuusta maksetaan koko kuukauden maksu.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 29.3.2023 § 28, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluraha tarkistetaan joka toinen vuosi ja sitä korjataan indeksitarkistuksen mukaisesti. Seuraava palvelurahan tarkistus toteutetaan vuonna 2026.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille maksettaviin palvelurahoihin indeksitarkistuksen mukaiset korotukset sekä palvelurahan ja avustuksen maksua koskevat periaatteet.

Päätös

Noora Kyllönen ja Pauli Pyykkönen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hyväksyi.

 


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8.00-15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.