Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Oikaisuvaatimukset sivistyslautakunnan päätöksestä 28.2.2024 § 18 (esiopetuksen järjestäminen 2024-2025)

KAJDno-2024-225

Valmistelija

  • Mika P. Tiihonen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, mika.tiihonen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen vanhempainyhdistys ry on 11.3.2024, kuusi yksityishenkilöä 7.3.2024 sekä neljä yksityishenkilöä 17.3.2024 ovat tehneet oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätöksestä 28.2.2024 § 19. Päätöksessä on määritelty esiopetuksen järjestämispaikat toimikaudella 2024-2025. Päätöksen mukaan Vuolijoen päiväkotiin esiopetukseen hakeneet esioppilaat otetaan esiopetukseeen Otanmäen päiväkotiin, ja Kuluntalahden päiväkotiin hakeneille osoitetaan esiopetuspaikka Kätönlahden päiväkodista. 

Vanhempainyhdistys on oikaisuvaatimuksessaan todenneet, että  kokousasian on valmisteltu puutteellisesti eikä Vuolijoen esioppilaiden huoltajia ole kuultu asiassa. Tämän vuoksi he pyytävät asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Oikaisuvaatimuksen mukaan kaksi oppilaista asuu Ojanperällä ja tarvitsee koulukuljetusta. Vanhempainyhdistyksen mukaan matkaa kertyy kokonaisuudessaan 55-60 kilometriä yhteen suuntaan, ja koulumatkaan käytettävä päivittäinen aika 2,5 tuntia ylittyy. Vanhempainyhdistyksen mielestä olisi kustannustehokkaampaa kuljettaa Otanmäkeen hakeneet kolme esioppilasta kootusti Otanmäestä Vuolijoelle ja takaisin. Tämä tulisi kustannuksiltaan edullisemmaksi. 

Oikaisuvaatimuksessa on kysytty, onko valmistelussa toteutettu ennakovaikutusten arviointi ottaen huomioon lapsivaikutukset? Lisäksi on todettu, että sivistyslautakunnan asiaa koskeva päätös kyseenalaistaa perusopetuslain 3 a §:ssä mainitun lasten edun huomioimisen, 6 §:n opetuksen järjestämispaikkaa koskevan säännöksen sekä oppilaiden lepo- ja vapaajan säännökset (POL 24 §). Lisäksi päätös kyseenalaistaa myös kaupungin arvot ja strategian lapset ja lasten edun huomoon ottavana kuntana. Päätös on vanhempainyhdistyksen mukaan myös strategian teeman "Elinvoimaiset kylät" vastainen. 

Kuuden yksityishenkilön tekemässä oikaisuvaatimuksessa on vedottu samoihin kohtiin ja näkökulmiin, ja he ovat pyytäneet päätöksen kumoamista ja esiopetuksen järjestämistä Vuolijoen päiväkodissa. Neljän yksityishenkilön laatimassa oikaisuvaatimuksessa vaaditaan esiopetuksen palauttamista Kuluntalahteen ja esiopetuksen kyydityksen lainmukaista järjestämistä. 

Oikaisuvaatimukset ovat tämän päätöksen liitteinä 1, 2, 3 ja 4.

Sivistyslautakunta päättää koulukuljetusten järjestämisperusteista (koulukuljetusopas), joten varsinaisten kyyditysten järjestäminen ei kuulu sivistyslautakunnan päätösvaltaan. Kyydityspäätökset tekee varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja. Kyyditykset järjestetään niin, ettei matkaan käytetty aika ylitä 2,5 tuntia. 

Sivistyslautakunta päättää vuosittain esiopetuksen järjestämispaikat, ja lautakunta on asettanut ryhmän vähimmäiskooksi seitsemän (7) esioppilasta. Ryhmissä tulee olla varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstöresurssi. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta vastaa siitä, että sen palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. Päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen sovelletaan, mitä varhaiskasvatuslaissa on sanottu ryhmäkoosta, henkilöstömitoituksesta ja esiopetuksen valvonnasta. Varhaiskasvatuslain 34 §:n mukaan varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Esiopetusikäisten lasten huoltajille jaetussa esiopetuksen 2024 - 2025 hakuoppaassa on kerrottu, että esiopetus päiväkodissa toteutuu, mikäli ryhmään hakeutuu vähintään 7 lasta. 

Sivistyslautakunta on sille kuuluvan järjestämisvastuunsa sekä siihen liittyvän toimi- ja harkintavaltaansa mukaisesti päättänyt, että koska Vuolijoen esiopetukseen on ilmoittautunut neljä esioppilasta, ei päiväkodissa järjestetä esiopetusta. Seitsemän esioppilaan vähimmäismäärän asettaminen ja esiopetuksen järjestäminen niin kuin lautakunta on sen päättänyt, ei voida katsoa olevan lainvastaista lapsen etuun liittyvien tai muidenkaan valitusperusteiden johdosta. Lautakunta ei ole päätöksellään ylittänyt toimivaltaansa tai asettanut esioppilaita eriarvoiseen asemaan muihin esioppilaisiin nähden. Kuluntalahden päiväkotiin on ilmoittautunut viisi esioppilasta. Näille esioppilaille sivistyslautakunta on osoittanut esiopetuspaikaksi Kätönlahden päiväkodin. Myös muiden päiväkotien osalta joudutaan vuosittain käyttämään harkintaa siinä, muodostuuko esiopetuksen järjestämiseen edellytetty seitsemän esioppilaan ryhmä. Lisäksi myös muualla Kajaanin kaupungin alueella voi esiopetusmatkoihin päivittäin käytettävä aika olla lähes 2,5 tuntia; pisimmät esiopetusmatkat ovat 18 - 45 kilometriä.

Oppilaskuljetuksissa matkaan voi kuulua myös osuus, jonka oppilas kulkee itse. Tämä esimerkiksi kotoa kuljetuksen lähtöpaikalle kuljettava matka huomioidaan matkaan käytettävää kokoinaisaikaa laskettaessa. Lainsäädännössä esitetty "suoraan kotoa esiopetukseen" tai "esiopetuksesta kotiin" tarkoittaa palvelurakennetta, jossa osallistutaan esiopetukseen ilman täydentävää varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen kuljetuksista vastaa aina huoltaja. Mikäli varhaiskasvatuksen tarvetta on joko ennen tai jälkeen esiopetuksen, kuljetuksesta vastaa huoltaja. Mikäli esioppilas tulee suoraan kotoa esiopetukseen, on hänellä oikeus kuljetukseen, tai mikäli esioppilas lähtee esiopetuksesta suoraan kotiin, on hänellä oikeus kuljetukseen. Oikeus kuljetukseen vaatii aina kuljetusoikeuden edellytysten täyttymistä.

Päätös ei kaupungin strategian teeman "Elinvoimaiset kylät" vastainen, sillä seitsemän esioppilaan vähimmäisvaatimuksen mukaisesti kaikilla kylillä ei voida esiopetusta järjestää. Tämä periaate on tasapuolinen koko Kajaanin kaupungin alueella. Asian valmistelija päättää tapauskohtaisesti, milloin päätöksen vaikutusten arviointi toteutetaan. Tässä tapauksessa sitä ei ole tehty. Ennakkoarviointi tehdään muun muassa silloin, kun sillä on pitkän aikavälin vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin, elinoloihin ja terveyteen. Nyt on kysymys lukuvuoden 2024-2025 esiopetuspaikkojen määrittämisestä koko Kajaanin kaupungin alueella. 

Lausunnon pyytäminen Vuolijoen aluelautakunnalta tässä asiassa ei ole ollut tarpeen. Kysymys ei ole sellaisesta asiasta, jota hallintosäännössä tarkoitetaan, kun puhutaan asioista, joilla on  huomattava vaikutus toimialueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Esimerkkeinä hallintosäännössä on mainittu kuntastrategia ja talousarvio. Vuolijoen aluelautakunnan kannanotto 11.3.2024 on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Esiopetuksen järjestämispaikkojen määrääminen kunakin vuonna on vuosittain toistuva päätös, jonka sivistyslautakunta tekee. Päätös tehdään sen jälkeen, kun esiopetukseen hakeneiden oppilaiden lukumäärät ovat selvillä. Vuonna 2024 esiopetukseen haki 316 esioppilasta. Mitään erillistä kuulemista ei huoltajille järjestetä, vaan tarvittavat tiedot ovat käyneet ilmi huoltajille jaetussa tiedotteessa "Tervetuloa esiopetukseen". Siellä on muun muassa mainittu, että esiopetusryhmä muodostetaan, jos ryhmään on seitsemän (7) hakijaa. Myöskään erillistä ennakkovaikutusten arviointia ei erikseen toteuteta esiopetuspaikoista päätettäessä, vaan järjestäminen toteutetaan aina lainsäädännön puitteissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimukset perusteettomina. 

Päätös

Puheenjohtaja Oikari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tilapäinen puheenjohtaja Veli-Pekka Leivo toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Hyväksyi. 

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain vastaisuudesta.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:  Torikatu 34-40, Oulu 
Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42841
Puhelinnumero:  029 56 42800 (vaihde)

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


– päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
– vaatimuksen perustelut;

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.


Valitukseen on liitettävä:

– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani 
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, Kajaani
Sähköpostiosoite:  kajaani@kajaani.fi
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde) 

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.00. Juhlapyhien aattoina ja perjantaisin klo 8.00-15.00.