Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2017

Esityslista on tarkastettu

§ 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

KAJDno-2017-104

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista on ollut presidentin esittelyssä 29.12.2016. Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan.

Toisesta lapsesta maksu on 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu porrastetaan siten, että jos varhaiskasvatus kestää keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain, on maksu 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, tulee kunnan per maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy ennallaan.

Pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan. Tämä parantaa etenkin yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa työtä vastaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidotaan opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraavat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä. Lait tulevat voimaan 1.3.2017.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja laki varhaiskasvatuslain 13 §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 205/2016 vp).

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on otettava käyttöön 1.3.2017 alkaen. Laki tuo muutoksia tulorajoihin ja ne eivät ole kunnan päätettävissä. Uudet tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko   Tuloraja, euroa/kuukausi    Korkein maksuprosentti
2                              1915                                               11.5
3                              1915                                                 9,4 
4                              2053                                                 7,9
5                              2191                                                 7,9
6                              2328                                                 7,9
 
Sivistyslautakunta on päättänyt 15.06.2016 § 59, että Kajaanissa otetaan käyttöön hoito-aikaperusteinen 5-portainen aikavälys. Malli huomioi perheiden erilaiset hoidontarpeet ja toimii yksityisten palveluiden tuottajien kanssa käydyn keskustelun mukaan myös palvelun tuottajien näkökulmasta. Mikäli eduskunta päätyy määräämään pienemmän täyden asiakasmaksun, lasketaan perheille maksut 5-portaisen aikavälyksen mukaisesti eduskunnan päättämällä täydellä maksulla. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan tehdään tarvittavat muutokset. Täysi palveluseteli maksetaan 108 h/kk ylittävästä hoidosta.

Eduskunta päätti olla korottamatta varhaiskasvatuksen maksuja ja tällöin uusi 5-portainen aikavälys on alhaalla olevan taulukon mukainen. Sivistyslautakunnan päätös 15.06.2016 § 59 on voimassa muuten, paitsi korkein maksu on nyt 290 €/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on vakituinen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti.

Varhaiskasvatusaikavälys ja maksun suuruus                                       Maksun suuruus enimmäismaksusta

0-84 h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta 60 %                  174 €/kk
85-107 h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta 70 %              203 €/kk
108-130 h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta 80 %            232 €/kk
131-150 h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta on 90 %       261 €/kk
yli 150 h/kk, asiakasmaksujen suuruus täydestä maksusta on 100 %     290 €/kk

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, puh. 044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

1. Kajaanissa otetaan käyttöön uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut peritään entisen käytännön mukaisesti 31.7.2017 saakka.

2.  Kajaanissa siirrytään Sivistyslautakunnan 15.06.2016 § 59 päätöksen mukaiseen 5-portaiseen asiakasvälykseen 1.8.2017 alkaen, enimmäismaksun suuruus on 290 €.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.