Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2017

Esityslista on tarkastettu

§ 11 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017

KAJDno-2017-134

Valmistelija

  • Satu Lukander, Hallinnon sihteeri, satu.lukander@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Museon päärakennuksessa vaihdettiin viime syksynä toimistotilojen ikkunat. Kaupungin tilakeskuksen kanssa on sovittu, että näyttelytilojen ikkunat vaihdetaan 18.–28.4.2017. Ikkunoiden vaihtoa varten näyttelytilat pitää tyhjentää ja seinillä olevat ripustusseinäkkeet purkaa. Museo aloittaa perusnäyttelyn purkamisen huone huoneelta maaliskuussa. Ikkunoiden vaihdon jälkeen näyttelytilat siivotaan ja perusnäyttely rakennetaan uudelleen samalla uudistaen sitä. Museon näyttelyt pidetään yleisöltä suljettuna 6.4–6.5.2017. Tämä pienentää museon vuotuista kävijämäärää.

Kajaanin varhaiskasvatukseen VASU17 Osaksi arkea -Kajaanin malli  hankkeelle on myönnetty lisärahoitusta alkuperäisellä hankesuunnitelmalla 14.476 €.

Yhteenveto Kajaanin perusopetuksen koulujen arviointitiedoista lukuvuoden 2015–2016 osalta on valmistunut. Koulujen toiminnan tunnusluvut on esitetty aihealueittain kattavasti. Koulut ovat arvioineet lukuvuoden keskeisten tavoitteiden toteutumista sanallisesti. Osa kouluja on arvioinut tavoitteiden toteutumisen myös numeerisesti asteikolla 1–5. Koulut ovat arvioineet onnistuneensa saavuttamaan tavoitteet hyvin tai erittäin hyvin.
Yhteenvetotiedot jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Opetushallitus asetti 14.10.2016 haettavaksi valtionavustukset Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu –ohjelma, hakuryhmä 1 Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen. Opetushallitus on päättänyt myöntää Kajaanin perusopetuksen hankkeelle 85/585/2016 ”Kajaanin opettajat taitaviksi tutoreiksi” avustusta 14.300 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat 17.875 €. Valtionavustusprosentti on 80 %. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2017.

Opetushallitus asetti 14.10.2016 haettavaksi valtionavustukset Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu –ohjelma, hakuryhmä 1 Tutoropettajien toiminta. Opetushallitus on päättänyt myöntää Kajaanin perusopetuksen hankkeelle 75/586/2016 ”Taitavat tutorit koulujen toimintakulttuuria uudistamassa” avustusta 40.000 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat 50.000 €. Valtionavustusprosentti on 80 %. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2017.

 

 

 

.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

 

 

 

Päätös

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §