Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2017

Esityslista on tarkastettu

§ 4 Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen 2017

KAJDno-2017-95

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalaki 63 §, pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.
Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

Hallintosääntö 16 §, pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

"Pöytäkirja  pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on vähintään yhtä päivää aikaisemmin ilmoitettu."

Lisätietoja asiasta antaa sivitysjohtaja Mikko Saari,
puhelin 044 710 0235 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunnan kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kunkin kokousta seuraavan viikon torstaina Kajaanin kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.
Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen (www.kajaani.fi).

Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat julkisesti nähtävänä kunkin päätöksentekijän toimipaikassa päätöksentekoa seuraavana maanantaina. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §