Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2017

Esityslista on tarkastettu

§ 7 Lehtikankaan monitoimitalon päiväkodin nimeäminen ja erityisryhmän perustaminen

KAJDno-2017-139

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Lehtikankaan monitoimitalo valmistuu keväällä 2017. Sivistyslautakunta on päättänyt päiväkotiverkkoselvityksen yhteydessä, etä Ratamon pidennetyn aukooloajan päiväkoti siirretään uuteen monitoimitalon yhteyteen valmistuvaan päiväkotiin. Ratamon päiväkodin jatkavat lapset ja vakituinen henkilöstö siirtyvat uusiin tiloihin 1.8.2017 alkaen. Ratamon päiväkodin nykyiset tilat remontoidaan tämän jälkeen päiväkotikayttöön. Monitoimitalon koulun nimi on Lehtikankaan koulu ja täten päiväkodin nimeksi sopisi hyvin Lehtikankaan päiväkoti.

Alueen vanhemmilta on tullut toive, että myös Lehtikankaan alueelle saataisiin ns. integroitu erityisryhmä. Ryhmässä on viisi erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja seitsemän ns. tukilasta. Ryhmän henkilökuntana on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Kajaanissa toimii tällä hetkellä kaksi integroitua erityisryhmää Pikku-Ketussa ja Menninkäisen päiväkodissa Lohtajalla. On erittäin tarpeellista, että tällainen ryhmä saadaan myös Lehtikankaan alueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

1. Lehtikankaan päiväkodin nimeksi vahvistetaan Lehtikankaan päiväkoti.

2. Lehtikankaan päiväkotiin perustetaan uusi integroitu erityisryhmä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.