Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Sivistystoimialan tilinpäätös 2020

KAJDno-2021-153

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suurimmalta osin suunnitellusti. Mm. kajaanilaisten osallisuutta onnistuttiin kasvattamaan, ja samoin kuntalaisten tyytyväisyys oli kasvanut aiempiin tuloksiin verrattuna. Koronapandemia kuitenkin heijasteli koko toimialalla maaliskuusta alkaen vuoden loppuun saakka. Varhaiskasvatuksen lapsimäärät notkahtivat kevään osalta. Perusopetuksessa siirryttiin etäopetukseen lähes 2 kuukaudeksi. Kulttuuripalvelut jouduttiin niin ikään sulkemaan tai toimintaa rajoittamaan voimakkaasti. Kulttuuripalvelujen kävijämäärätavoite toteutui ainoastaan Kainuun museossa. Muissa kulttuurilaitoksissa määrät jäivät koronapandemian vuoksi tavoiteltuja pienemmiksi. Nuorisopalveluissa toiminta jatkui muuntuvin muodoin, kohtaamistarpeiden kasvaessa.

Varhaiskasvatuksen lasten ja perusopetuksen oppilaiden tuen tarve kasvoi, johtuen osin myös koronapandemian vaikutuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin mm. koulutuksellisen tasa-arvorahan lisäksi korona-avustuksia, joilla järjestettiin lapsille ja oppilaille sekä vanhemmuuteen tukea. Varhaiskasvatuksessa toimivat mm. Varpu-mentorit sekä Velhot (varhaiskasvatuksen erityislastenhoitajat). Perusopetuksessa oli kevätlukukaudella OTE- ja TUTKA-työparit. Elokuussa 2020 perusopetukseen saatiin TUTKA- ja HELPPI-työparit sekä NOPO-opo (nivelvaiheen opinto-ohjaaja). Myös aiempien vuosien käytänteet, kuten lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta edistävä toimintamalli sekä lasten harrastuneisuuden edistämistä tukeva toimintarahoitus, ovat olleet käytössä edelleen.

Polarisaatioilmiö on jonkin verran vahvistumassa kouluterveyskyselyn mukaan yritteliäisyyden ja yrittäjämäisen asenteen omaamisen kohdalla: vaikkakin suurimman osan 8.-9. -luokkalaisten kohdalla ei ole huolta, on pienen osan negatiivisten asenteiden osuus hieman kasvanut.

Sivistystoimialan toimintakate oli 906 533 € talousarviota parempi. Alkuvuodesta toteutettiin talousarviomuutoksena sopeuttamissuunnitelmassa toimialalle kohdentuvia säästöjä 124 890 euroa ja kesäkuussa konsernihallinnon yhteisiä säästöjä yhteensä 105 250 €. Talousarviomuutosten jälkeen sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvion mukainen toimintakate ja valtuustoon nähden sitova tavoite oli -66 152 150 euroa. Tilinpäätöksen mukainen toimintakatteen toteuma oli -65 245 617 euroa.  Tulosalueista perusopetuksen toimintakatteen osuus koko sivistystoimialasta oli 50 %. Perusopetuksen toimintakate ylitti talousarvion 463 782 euroa. Varhaiskasvatuksen toimintakate oli 927 362 euroa alle budjetoidun talousarvion. Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta toimintakate alittui 390 578 euroa budjetoituun talousarvioon nähden. Sivistystoimialan toimintakate edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,2 % parempi.

Koronapandemian tuomat rajoitukset ja vaikutukset toimintaan näkyvät myös taloudessa. Toimintatuottojen osalta koko toimialan vuoden toteuma oli yhteensä 4 684 949 euroa, 386 532 euroa talousarviota pienempi ja 375 000 euroa edellisvuotta pienempi. Toimintakulut olivat yhteensä 69,9 M euroa, n. 1,3 M euroa talousarviota pienemmät ja edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 % pienemmät. Toimintakuluista suurin osa (59 %) oli henkilöstökuluja. Henkilöstökulut 41,5 M euroa toteutuivat koko toimialan osalta talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot, avustusmenot ja muut toimintakulut toteutuivat budjetoitua pienempinä. Aine-, tarvike- ja tavaraostot sekä vuokrakulut ylittyivät budjetoituun talousarvioon nähden.

Liitteenä olevassa sivistystoimialan tuloskortissa on esitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, talousarviossa määriteltyjen riskien toteutuminen sekä toimialan henkilöstömäärä. Sivistystoimialan investointien toteuma on esitetty oheisliitteessä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sivistystoimialan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.
 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §