Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen tilinpäätös 2020

KAJDno-2021-153

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kajaanin kaupunginvaltuuston päätöksellä 28.9.2020 § 44 Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri -liikelaitos lakkautettiin 1.1.2021 alkaen ja teatteritoiminta on siirtynyt osaksi sivistystoimialan kulttuuri- ja nuorisopalvelut tulosyksikköä. Kajaanin kaupunginteatterin johtokunta ei ole enää toimivaltainen johtokunta, joten sivistyslautakunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaisesti perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumavertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä kunnan tilinpäätökseen. Tilinpäätös tulee olla valmis ja allekirjoitettu helmikuun loppuun mennessä.

Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen tilinpäätös osoittaa tilikaudella 1.1. – 31.12.2020 ylijäämää 7 046,27 euroa.

Teatterin liikevaihto vuonna 2020 oli yhteensä 123 430 €, joka muodostui pääosin pääsymaksutuloista (122 321 €). Pääsymaksutulot vähenivät vuodesta 2019 n. 62,5 % (v. 2019 tulot 325 942 €) johtuen pääosin koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista ja sen vaikutuksista toimintaan.  Teatteri sai Kajaanin kaupungilta toiminta-avustusta 1 312 000 euroa (v. 2019 1 241 000 €). Kaupungin toiminta-avustus sisälsi 71 000 euron lisämäärärahan Seminaarin päärakennuksen vuokraamiseen ja varustamiseen alueteatterin väistötiloiksi.

Teatterin valtionosuus vuonna 2020 oli 1 012 932 euroa (v. 2019 VOS 887 484 €). Teatteri sai OKM:ltä kiertuetoiminnan järjestämiseen harkinnanvaraista valtionavustusta 321 000 € (v. 2019 avustus 321 000 €). Lisäksi teatteri sai OKM:ltä 50 000 euron ja loppuvuodesta 27 000 euron avustukset koronapandemiasta johtuvan poikkeustilanteen aiheuttamiin tulonmenetyksiin.

Teatterin suurin kuluerä on henkilöstömenot, joiden toteuma oli 2 109 232 €. Toteuma oli 118 905 budjetoitua pienempi. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstökustannukset olivat n. 6,1 % pienemmät.  Teatteri säästi budjetoituun nähden freelancer-taiteilijoiden palkkakustannuksissa, kiertueiden palkoissa sekä vaatteiden vastaanottajien ja lipunmyyjien palkkakustannuksissa.

Materiaalit ja palvelujen ostot olivat 333 267 € ja toteutuivat 18 116 € budjetoitua pienempinä. Vuoteen 2019 verrattuna ostot olivat 4,4 % pienemmät. Vuokrakustannukset olivat 380 980 €. Vuokrakulut sisältävät tilavuokrakuluja sekä koneiden ja laitteiden sekä it-laitteiden leasingkustannuksia. Vuokrakuluissa suurin kuluerä oli tilavuokrakustannukset 358 648 € ja kasvua vuoteen 2019 oli n. 15,3 %. Muut liiketoiminnan kulut olivat 35 136 € ja kulut olivat 62,5 % pienemmät vuoteen 2019 verrattuna. Muut liiketoiminnan kulut sisältävät muun muassa maksettavia tekijänoikeuskorvauksia.

Kaupunginvaltuusto on asettanut Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitokselle vuodelle 2020 sitovana tavoitteena tuottovaatimuksen peruspääoman korosta, kaupungin toiminta-avustus 1 241 000 € sekä tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa. Liikelaitoksen peruspääoma on 150 000 €, josta teatteri maksoi peruspääoman korkoa 300 €. Tilikauden ylijäämä oli 7 046,27 €.

Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen tilinpäätös 2020 on liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta allekirjoittaa Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä esittää sen Kajaanin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunta päättää, että tilikauden ylijäämä 7 046,27 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §