Sivistyslautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 LISÄPYKÄLÄ: Lohtajan koulun siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 31.8.-1.9.2021 (lisäpykälä)

KAJDno-2020-317

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Lohtajan koulussa on siirrytty perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ajaksi 31.8. - 1.9.2021 vs. sivistysjohtaja Päivi Rissasen päätöksellä (30.8.2021, § 2) pandemiapäällikön todettua sen välttämättömäksi. Koulu on ollut suljettuna edellä mainitun ajan, ja oppilaille on toteutettu etäopetusta. Kiireellisissä tapauksissa näin on mahdollista toimia. Kirjalliset päätökset on eri toimielinten tehtävä jälkikäteen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus toimii Kainuun sairaanhoitopiirin  ja Kajaanin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä ja käyttää tartuntatautilain 58 §:n mukaista päätösvaltaa Kainuussa. 

Kajaanin kaupungin koronakoordinaatioryhmä totesi kokouksessaan 30.8.2021 Kajaanin kaupungin siirtyneen leviämisvaiheeseen. Tuolloin koronavirustartuntojen ilmaantuvuus Kajaanissa oli yli 400 / 100 000 / 14 vrk. Kajaanin kaupungissa Jormuan ja Lohtajan kouluissa todettiin 30. - 31.8.2021 lukuisia samanaikaisia koronatartuntoja eri luokilla. Laajat karanteenit sekä tilanteen selvittäminen edellyttivät koulujen sulkemista määräajaksi tartuntatautilain 58 §:n perusteella. Epidemian luonteen vuoksi sulkeminen toteutettiin viivytyksettä Jormuan koululla 30.8. - 3.9.2021 sekä Lohtajan koululla 31.8. - 1.9.2021. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 3.11.2021 määrännyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla Kajaanin kaupungin Jormuan koulun osoitteessa Saviniementie 38, 87890 Jormua, karanteeniin 30.8. - 3.9.2021 (§ 354).

Sivistyslautakunta päättää siirtymisen poikkeuksellisiin opetusjärjesteyihin silloin, kun se on mahdollista. Kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 36 b §:n nojalla päätökset voi tehdä sivistysjohtaja.

Hallintosääntö 36b §: "Toimialajohtaja ja liikelaitoksen johtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kaupungin palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi omalla toimialallaan äkillisesti ilmenneen, välttämättömän syyn vuoksi, ellei kaupunginjohtaja päätä asiasta."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Lautakunta hyväksyy edellä mainitut toimenpiteet.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.