Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 56 Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2021-628

Valmistelija

 • Jaakko Vehkaperä, Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja, jaakko.vehkapera@edukajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus on antanut muutosmääräyksiä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulee tehdä kaksi muutosta.

 1. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 15 Vuosiluokat 7-9 alalukua 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 sekä liitteitä 1-3 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaisesti. Liitteistä vain liite 3, koskee Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

  Määräyksen mukaan Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot sisällytetään sellaisinaan opetussuunnitelmaan ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

   
 2. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen mukaisesti.

  Paikalliset muutokset ohjaussuunnitelman sisältöön sekä tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

  Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman luvusta 1.4. on kirjattu oppilaanohjauksesta seuraavaa: Oppilaanohjauksen järjestäminen on kuvattu oppilaanohjauksen yhteydessä. Oppilaanohjauksen osalta opetussuunnitelmassa on kuvattu yleiset linjaukset. Mikäli tarvitaan henkilökohtaisempaa ohjaussuunnitelmaa, sen laatiminen on vastuutettu alakouluissa luokanopettajille ja yläkouluissa oppilaanohjaajille

  T
  eksti muutetaan muotoon: Oppilaanohjauksen järjestäminen on kirjattuna oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelmaan. Ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

  Määräyksen mukaisesti päivitetty oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma lisätään Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman liitteisiin. Kukin koulu täydentää ohjaussuunnitelmaa oman koulunsa osalta vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.

  Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman luvussa 15.4.19 olevan alaotsikko Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9 sekä sitä seuraava teksti muutetaan vastaamaan uutta lainsäädäntöä sekä määräystä seuraavasti:

  Ohjaus, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja tukea tarvitsevan ohjaus oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9

  Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvitsevien oppilaiden sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.

  Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen.

  Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta.

  Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

  Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit osaksi Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kriteerit viedään Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaan sellaisinaan.

Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen mukaiset tekstimuutokset Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin 1.4 ja 15.4.19 sekä Kajaanin kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelman. Ohjaussuunnitelma viedään Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi.  

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.