Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 55 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen 26.5.2021 johdosta

KAJDno-2021-276

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon *********/päiväkoti Maitohampaan valitukseen, joka koskee Kajaanin sivistyslautakunnan 28.4.2021, §:n 36 kohdalla käsittelemää Can Food CaRE CFC Oy/Lasten päiväkoti Maitohampaan oikaisuvaatimusta koskevaa asiaa. Kunnallisvalitus on jaettu lautakunnan jäsenille liitteenä (liite 1). Lausunto ja asiakirjat on palautettava hallinto-oikeuteen 29.6.2021 mennessä. 

********* esittää kunnallisvalituksessaan, että

1) sivistyslautakunta on ylittänyt toimivaltansa

2) sivistyslautakunnan päätös on ollut lainvastainen lautakunnan jätettyä huomiotta lapsen etu ja lain suojaama vanhempien valinnanvapaus,

3) päätös on Päiväkoti Maitohammasta syrjivä lautakunnan päätettyä siirtää päiväkodin esikoululaiset toisiin yrityksiin ja kunnallisiin päiväkoteihin ilmoittamalla, että päiväkoti Maitohammas ei järjestä esikouluopetusta

4) hallinto-oikeus toteaisi Kajaanin kaupungin ja päiväkoti Maitohampaan 11.1.2007 solmiman sopimuksen päiväkoti Maitohampaan päiväkotitoiminnasta olevan edelleen voimassa ja

5) hallinto-oikeus kieltäisi kaupungin päätöksen 3/2021 § 22 täytäntöönpanon toistaiseksi, koska muutoin kaupungin päätös tulee toteutumaan viimeistään elokuun 2021 alussa. 

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaisesti lautakunnat johtavat ja kehittävät toimialaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Sivistyslautakunta on toimivaltainen päättäessään esiopetuspaikaksi vaadittavien päiväkotien kriteerit ja esiopetuspaikat toimikausittain ja samoin hylätessään lautakunnalle esitetyn oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 28.4.2021. Kunnalla on oikeus päättää palveluidensa järjestämistapa ja muun muassa esiopetuksen vähimmäisryhmäkoko. 

Sivistyslautakunnan asettama kriteeri, että toimikaudella 2021 - 2022 esiopetusta järjestetään niissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, joissa on vähintään seitsemän oppilasta, ei ole päiväkoti Maitohammasta syrjivä, sillä koko Kajaanin alueella noudatetaan samoja kriteerejä.. Esioppilaiden vaaditulla vähimmäismäärällä pyritään resurssien tehokkaaseen käyttöön ja tasapuolisuuteen ja siihen, että esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen tavoitteet täyttyvät tasapuolisesti Kajaanissa. 

Valituksensa perusteluissa ********* toteaa virheellisesti, että esikoulun tulee sijaita tulevan peruskoulun lähellä. Sivistyslautakunta ei ole määritellyt tällaista kriteeriä.

********* väite, että palvelurahaa koskeva sopimus vuodelta 2007 olisi edelleen voimassa, on aiheeton, koska Kajaanissa on siirrytty yksityisen varhaiskasvatuksen osalta palvelusetelimalliin. Esiopetus perustuu lapsikohtaiseen ostopalvelusopimukseen. *********mainitseman sopimuksen voimassaoloa koskevassa 10. kohdassa on sanottu, että sopimus lakkaa, jos sivistyslautakunta päättää lopettaa palvelurahan maksamisen, ja että sivistyslautakunta tekee päätöksen asiasta vuosittain ennen toimikauden alkua.  Järjestämispaikat toimikaudeksi 2021-2022 on päätetty sivistyslautakunnassa 31.3.2021 § 22. Sivistyslautakunta katsoo, että sopimus on näin ollen rauennut silloin, kun Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksessa on siirrytty palvelurahan maksamisesta palvelusetelimalliin. Kyseessä oleva sopimus on ********* tekemän kunnallisvalituksen liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Lautakunta toteaa, että se ei ole ylittänyt toimivaltaansa käsitellessään  ********* /päiväkoti Maitohampaan asiassa tekemää oikaisuvaatimusta 28.4.2021, § 36, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Tämän vuoksi lautakunta pyytää, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei määrää asiassa täytäntöönpanokieltoa ja hylkää valituksen perusteettomana.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §