Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 59 Kaikukortin käyttökohteiden lisääminen

KAJDno-2021-675

Valmistelija

  • Eeva-Maria Nivalainen, Kainuun musiikkiopiston rehtori, eeva-maria.nivalainen@kajaani.fi
  • Tarja Peitsaho, tarja.peitsaho@kajaani.fi

Perustelut

Kai­ku­kort­ti on tar­koi­tet­tu pai­kal­li­ses­sa Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tos­sa mu­ka­na ole­vien so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joi­den asiak­kail­le, jot­ka ovat tiu­kas­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa, ei­vät­kä voi sii­tä syys­tä hank­kia pää­sy­lip­pu­ja tai kurs­si­paik­ko­ja.

Kai­ku­kor­til­la voi hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja ja kurs­si­paik­ko­ja kaik­kiin nii­hin kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin, jot­ka kuu­lu­vat Kai­nuun ja val­ta­kun­nal­li­seen Kai­ku­kort­ti-ver­kos­toon (poik­keuk­se­na Sa­von­lin­na). Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tois­sa on laa­ja jouk­ko eri­lai­sia kult­tuu­ri­koh­tei­ta, ku­ten elo­ku­va­teat­te­rei­ta, fes­ti­vaa­le­ja, kult­tuu­ri­ta­lo­ja, mu­seoi­ta, ny­ky­tans­si­ta­pah­tu­mia se­kä kan­sa­lai­so­pis­to­ja. Mu­ka­na on suu­rin osa koh­tei­den tar­jon­nas­ta.

Kai­ku­kor­tin hal­ti­ja voi hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja myös al­le 16-vuo­tiail­le lap­sil­leen tai lap­sen­lap­sil­leen sil­loin, kun he me­ne­vät yh­des­sä sa­maan ta­pah­tu­maan (ei kos­ke kan­sa­lai­so­pis­to­jen kurs­si­tar­jon­taa).

  • Kai­ku­kort­ti on voi­mas­sa vuo­den ker­ral­laan.
  • Kai­ku­kor­tit ovat käy­tän­nös­sä pah­vi­sia kort­te­ja.
  • Kai­ku­kor­tis­sa on yk­si­löl­li­nen kir­jain- ja nu­me­ro­sar­ja.
  • Kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja asiak­kaal­le mak­su­ton.

 

Kajaanin kaupunki on kuulunut Kaikukortin käytön piiriin jo vuosia. Kajaanissa Kaikukortti on käynyt mm. kaupunginteatteriin ja Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskuksen tapahtumiin.

Uutena avauksena sivistystoimialalla on mahdollista laajentaa Kaikukortin käyttömahdollisuutta koskemaan myös Kaukametsän Opistoa ja Kainuun musiikkiopistoa syyslukukauden 2021 alusta lähtien. Aloitus tehdään maltillisesti.

Alla on suunnitelma Kaikukortin käytön laajennuksesta ja kustannuksista.

  1. Kaukametsän Opiston opinto-ohjelmaan merkitään erikseen noin kymmenen Kaikukorttikurssia. Kaikukorttikurssille hyväksytään yksi Kaikukortin käyttäjä. Opiskelija voi käyttää Kaikukorttia lukukauden aikana yhdelle kurssille. Kustannusarvio lukukaudelle on 500–1000 €/vuosi.
  2. Kaikukortilla pääsee jatkossa Kainuun musiikkiopiston järjestämiin pääsymaksullisiin tapahtumiin, esimerkiksi Kaukametsän kamariorkesterin konsertteihin sekä Ballet Kaukametsän joulu- ja kevätnäytöksiin. Kaikukortilla lunastettavaksi annetaan 5–10 pääsylippua / tapahtuma. Pääsylipputulomenetykset ovat tällöin tanssinäytöksissä 50–100 € / näytös ja konserteissa noin 100–200 € / konsertti. Kainuun musiikkiopisto järjestää kaksi tanssinäytöstä ja kolmesta viiteen pääsymaksullista konserttia vuosittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Kaikukortti otetaan syyslukukauden 2021 alusta alkaen käyttöön Kaukametsän opistossa ja Kainuun musiikkiopistossa. Kurssien ja tapahtumien järjestäjillä on oikeus määritellä Kaikukortin käytön laajuus.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.