Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 57 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2021-629

Valmistelija

 • Jaakko Vehkaperä, Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja, jaakko.vehkapera@edukajaani.fi

Perustelut

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

Opetushallitus on antanut muutosmääräyksiä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kajaanin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulee tehdä kaksi muutosta.
 

 1. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 7 Oppimisen arviointi liitteen mukaisesti. Kyseessä on aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman arviointia koskeva luku.

  Määräyksen mukaan paikallinen opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön 1.8.2020. Aikuisten perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

  Kajaanin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 7.12 on täydennetty paikallisesti päätettävät asiat.

   
 2. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 9 Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetus alalukua 9.3 Oppiaineet aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa ja liitteitä 1–3 Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaisesti.

  Määräyksen mukaan Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaiset tiedot sisällytetään sellaisinaan Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun paikalliseen opetussuunnitelmaan ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Aikuisten perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti arviointia koskevan luvun 7 osaksi Kajaanin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit osaksi Kajaanin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kriteerit viedään Kajaanin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.