Sivistyslautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys

KAJDno-2019-652

Valmistelija

  • Mika P. Tiihonen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, mika.tiihonen@kajaani.fi
  • Riikka Sipilä, Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, riikka.sipila@kajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus on päivittänyt valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.8.2022 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mukaiseksi. Kajaanissa paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma käytiin kokonaisuudessaan läpi ja päivitettiin tarvittavin osin. Pääsääntöisesti muutokset liittyvät lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asioihin. 

Päivitetyissä perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilölliseen tuen tarpeen perusteella. Lapselle tulee muun muassa oikeus varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin apuvälineisiin ja uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Muita pienempiä muutoksia on tehty muun muassa laaja-alaisen osaamisen osuuteen.

Kajaanin paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on huomioitu kevään 2022 laadunarviointikyselyn tulokset. Paikallista suunnitelmaa on myös ollut mahdollista kommentoida. Se on ollut nähtävillä Kajaanin kaupungin nettisivuilla ja kommentointiohjeet on myös jaettu Kajaanin varhaiskasvatuksen Facebook-kanavalla. Yhteistyötahoille ja päiväkodeille varhaiskasvatussuunnitelma lähetettiin kommentoitavaksi sähköpostin kautta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelman päivitykset.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.