Sivistyslautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Paikallisen opetussuunnitelman tarkistaminen vastaamaan Opetushallituksen määräyksiä OPH-1098-2022, OPH -1099-2022 sekä OPH-1100-2022

KAJDno-2022-721

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus on 10.5.2022 kirjatuissa määräyksissä määrännyt opetuksen järjestäjät muuttamaan paikallisia opetussuunnitelmia siten, että ne vastaavat OPH:n määräyksiä OPH-1098-2022, OPH-1099-2022. sekä OPH-1100-2022. Määräykset ovat saapuneet opetuksen järjestäjälle 20.5.2022. Määräykset ja niitä täydentävät ohjeet ovat liitteinä.

Määräys OPH-1098-2022 sisältää muutokset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuihin:

-          2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

-          5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

-          5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

-          5.6 Paikallisesti päätettävät asiat

-          8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

Määräyksissä OPH-1099-2022 ja OPH-1100-2022 tehdään vastaavia muutoksia koskien valmistavaa opetusta sekä aikuisten perusopetusta.

Muutokset liittyvät perusopetuslakiin tehtyihin muutoksiin koskien lähinnä kurinpidollisia toimia. Lakimuutokset astuvat voimaan 1.8.2022. Määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022. Määräyksen mukaan suunnitelmaa laadittaessa tulee kuulla henkilöstöä ja oppilaskuntaa sekä osallistaa oppilaat suunnitelman valmisteluun.

Kevätlukukauden kaksi viimeistä viikkoa oli suunniteltu ja aikataulutettu jo huomattavasti aikaisemmin, joten kyseiseen aikaan oli mahdotonta valmistella määräyksen toimeenpanoa. Lukuvuoden 2022-2023 alkaessa on syytä ryhtyä Kajaanin perusopetuksessa kiireellisesti valmistelemaan paikallista ohjeistusta ja suunnitelmaa määräyksen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen puh. 047100611 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Kajaanin perusopetuksessa ryhdytään valmistelemaan määräysten OPH-1098-2022, OPH-1099-2022 sekä OPH-1100-2022 toimeenpanoa viipymättä lukuvuoden 2022-2023 alkaessa. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §