Sivistyslautakunta, kokous 22.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen

KAJDno-2017-406

Perustelut

Sivistyslautakunta on viimeksi kokouksessaan 15.6.2016 § 60 hyväksynyt yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan viimeistellyssä muodossaan. sääntökirjan päivitys on tullut ajankohtaiseksi, kun asiakasmaksulaki on hyväksytty. Muutokset ulottuvat myös yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin, jonka määräytymisen perusteet yhdenmukaistetaan kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuperusteiden kanssa. Yritysvaikutusten arviointi on tehty.

Asiakasmaksulain uudistuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävät maksut ovat tuntiperusteisia. Sääntökirja myötäilee sivisyslautakunnan päätöstä 25.1.2017 § 6 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, joten palvelusetelin arvo on riippuvainen kyseisestä lautakunnan päätöksestä. Muut sääntökirjaan tulevat muutokset ovat tarkennuksia ja ajantasaistuksia. Käsitteistöä muutetaan vastaamaan ohjaavissa asiakirjoissa käytettäviä käsitteitä.

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 2017, liite 1

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen johtaja Sirpa Kemppainen, p. 044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi jai varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Mika Tiihonen, p. 044 710 1344 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan viimeistellyssä muodossaan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.