Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtion erityisavustuksen anominen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen

KAJDno-2017-352

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut 24.2.2017 mennessä haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2017–2018. Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 17.028.000 euroa. Avustuksen osuus on 70 % ja omarahoitusosuus 30 %. Haku koskee esi- ja perusopetusta.


Valtionavustuksen avulla edistetään tasa-arvoa ja erityisopetuksen laatua tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia sekä myös koulunkäyntiavustajia. Valtionavustuksella tuetaan haasteellisilla toiminta-alueilla toimivien koulujen toimintaedellytyksiä. Avustusta myönnetään niiden yleisopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi, joissa on tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan tai joissa on erityissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.


Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjäkohtaisesti, hakemuksen perusteella, käytettäväksi vuosina 2017–2018.


Koulujen toiminta-aluetta kuvaavat indikaattorit ovat: 30–54 -vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus väestöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut opetuksen järjestäjille Tilastokeskuksen kunta- ja postinumerokohtaiset indikaattorit. Kajaanin vertailuluvut ovat osittain heikommat kuin valtakunnan keskiarvo, joten siitä voi päätellä, että Kajaanin kaupunki tulee saamaan tätä valtionavustusta.


Kajaanin perusopetukselle on saatu valtionavustusta vuositasolla n. 83.000 euroa koulutukselliseen tasa-arvoon, n. 280.000 euroa opetusryhmien pienentämiseen, 59.500 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen erityisopetuksen laadun kehittämiseen palkkaamiseen esi- ja perusopetukseen (sisältäen aamu- ja iltapäivätoiminnan osuuden) sekä 154.600 euroa esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Vuosille 2016–2017 saatiin tällä hetkellä haettavana olevaa valtionavustushakua vastaavasta hausta 266.000 euroa valtionavustusta.


Lisätietoja antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, puhelin 044 710 0611, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Kajaanin esi- ja perusopetukselle haetaan valtion erityisavustusta samassa laajuudessa kuin aiemmin on haettu tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja jakaa saatavan avustuksen valtionavustuksen käytön ehtojen mukaisesti esi- ja perusopetuksen yksiköille.

Päätös

Hyväksyi. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.