Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Valtion erityisavustuksen anominen kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen

KAJDno-2017-354

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelman kielten osuutta varten 4,5 miljoonan euron määrärahan, josta osa käytetään valtionavustuksiin. Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtionavustuksen kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa 13.2.2017 mennessä.


Kajaanin varhaiskasvatukselle ja esi- ja perusopetukselle on haettu valtionavustusta yhdessä Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kanssa. Hankkeen nimi on ”Kielistä kivaa kipinää kansainvälistymiseen Kainuussa”.


Hankkeen neljälle kunnalle haettu kokonaisrahoitus on yhteensä 304.500 €, josta Opetushallitukselta haettava valtionavustusosuus 95 % on 289.275 € ja omarahoitusosuus 5 % on 15.225 €. Kajaanin varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle haettava rahoitus on yhteensä 33.600 €, josta valtionavustuksen osuus on 31.920 € ja omarahoitusosuus 1.680 €. Kajaanin perusopetukselle haettava rahoitus on yhteensä 137.400 €, josta valtionavustuksen osuus on 130.530 € ja omarahoitusosuus 6.870 €.


Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tarkoitus järjestää A1-kielen, englannin, kielikylpyopetusta, hyödyntäen 4–6 -vuotiaiden lasten herkkyyskauden. Hankkeessa on suunniteltu olevan mukana 165 lasta ja 16 työntekijää kahdessa päiväkodissa. Toteutus tapahtuu kiertävän osa-aikaisen kielikylpyopettajan avulla.


Perusopetuksessa on tarkoitus järjestää 1–2 luokkien oppilaille kielimaistajaisopetusta neljässä A2-kielessä: arabia, ranska, saksa ja venäjä. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaikissa Kajaanin alkuopetusluokissa. Oppilaita on mukana 830 ja opettajia 44. Toteutus tapahtuu kahden kokoaikaisen tai neljän osa-aikaisen kieltenopettajan avulla.


Hankkeeseen on kaavailtu siihen osallistuvien henkilöiden täydennyskoulutusta 5 päivää/henkilö.


Suunnitelma muotoillaan lopullisesti, kun kokonaisrahoitusmäärä selviää.

Lisätietoja antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, puhelin 044 710 0611, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta päättää, että haettavan hankkeen omarahoitusosuus on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa korkeintaan 1.680 € ja perusopetuksessa korkeintaan 6.870  €.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.