Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Sivistystoimialan käyttösuunnitelma 2017

KAJDno-2017-202

Perustelut

Yleiset lähtökohdat vuoden 2017 talousarvion toteuttamiselle

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan toimielimen talousarvioesitykseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2016 vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018–2019 sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Sivistystoimialan on toteuttava vuotta 2017 koskien noin 600 000 euron säästöt käyttötalouden menoihin. Vuoden 2017 talousarvioon on lisäksi korjattu perusopetuksen tulobudjetoinnissa vuonna 2016 ollutta virheellistä tuloarviointia noin 400 000 euroa tulobudjetointia pienentämällä. Vuoden 2017 raamissa ja tulojen budjetoinnissa on huomioitu maahanmuutosta saatavat takautuvat korvaukset vuonna 2016 järjestetystä opetuksesta. Vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa kuvataan tulosalueittain palvelujen ja palveluohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Tulosalue- ja yksikkökohtaiset suunnitelmat ovat esitelty tarkemmin liitteessä. Liitteeseen on avattu kunkin tulosalueen ja kulttuurin tulosalueen yksikön osalta keskeiset toiminnalliset tapahtumat sekä päätettyjen säästötoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017. 

Talousarvion sitovuussäännösten mukaan valtuustoon nähden sitovia ovat toimialan toiminnalliset tavoitteet/mittarit. Käyttötalouden määrärahan sitovuustaso on toimialan toimintakate/toimialanetto. Valtuustoon nähden ei-sitovina tavoitteina ovat hyväksytty tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet/mittarit. Lautakuntaan nähden sitovina tavoitteina hyväksytään tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet/mittarit sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalouden määrärahat. Investointien osalta irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty toimialakohtaisesti.

Sellaiset projektit tai tulosalueiden merkittävät tapahtumat, joita ei ole talousarvion perusteluissa selvitetty ja jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, tulee saattaa lautakunnan hyväksyttäväksi kustannusarvioineen vuoden aikana. Yksiköitten, tulosalueitten ja toimialan johdon on kaikilla tasoilla valvottava, että toiminta on taloudellisten raamien mukaista. Toimialan johtoa sekä lautakuntaa on informoitava välittömästi, mikäli taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa ilmenee riski talouden raamin ylittymiseksi.

Sisäinen valvonta on keskeinen osa toimivaa johtamis- ja hallintojärjestelmää ja on hyvän johtamis- ja hallintatavan edellytys. Toimivalla sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja että johto saa riittävästi tietoa toiminnan ja organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäinen valvonta on prosessi, jonka avulla johto, esimiehet ja henkilöstö saavat kohtuullisen varmuuden seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

  • toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus
  • toimintaa ja taloutta koskevan tiedon ja raportoinnin luotettavuus
  • resurssien ja omaisuuden turvaaminen
  • toiminnan laillisuus ja johdon ohjeiden noudattaminen.

Kuntalain 75 § määrittelee tilivelvolliset, joita ovat lautakuntien jäsenet ja ylin johto sekä toimielinten esittelijät. Tilivelvollisilla on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta ja sen valvonnasta. Sivistystoimialan ylin johto (tulosalueiden johtajat) ovat sivistyslautakunnan ohella tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä, ylläpitämisestä sekä riskienhallinnasta. He vastaavat siitä, että organisaation kullekin tasolle on määritelty vastuutaho. Kaupunginvaltuusto on määritellyt tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Sivistyslautakunnan johtosäännössä 9.11.2015 painotetaan tämän lisäksi yksiköiden (§ 15) ja tulosalueiden (§ 14) johdon vastuuta toiminnan ja talouden hyvästä johtamisesta.

Talousarvion määrärahojen käyttöä, tulojen kertymistä sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan sillä tasolla, millä käyttösuunnitelmat on laadittu. Tämä tarkoittaa tulosaluetason seurantaa lautakunnassa. Yksikön johdolla on erityinen vastuu toiminnallisten tavoitteiden jalkauttamisesta työntekijätasolle sekä hyvän talouden toteutumisessa. Tulosalueiden sisällä seurantavastuu on tulosalueen/tulosyksikön päälliköllä. Lautakunnalle laaditaan kuukausittain raportti määrärahojen käytöstä. Yksikkökohtainen talouden seuranta on erittäin tärkeää ja yksikön johtaja on velvollinen seuraamaan talouden toteutumista ja tarvittaessa raportoimaan välittömästi tulosalueen johtajalle, sivistysjohtajalle sekä talouspäällikölle, mikäli yksikkökohtaisessa talousarvion toteutumassa on havaittavissa ongelmia.

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta:

1.  Hyväksyy vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueille/ tulosyksiköille liitteen 1 mukaisesti. Toimiala pyrkii toteuttamaan talousarviossa valtuuston nähden sitovat tavoitteet mahdollisimman hyvin.

2. Määrää, että lautakuntaan nähden sitova on käyttötalousosan kunkin tulosalueen toimintakate.

3. Oikeuttaa sivistysjohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosalueiden välillä.

4. Varautuu tarkistamaan käyttösuunnitelmaa vuoden 2017 aikana tasapainottamisvaatimusten tai seurantaraporttien perusteella.

5. Merkitsee tiedoksi sisäisen valvonnan ohjeen tilivelvollisten osalta.

6. Määrää tulosalueet käsittelemään päätetyn käyttösuunnitelman tulosyksiköiden johdon kanssa niin, että yksiköt pystyvät huomioimaan talouden ja toiminnan suunnittelun tehokkaasti osana yksikön toimintaa.

Päätös

Hyväksyi.

Kohta 3.: hyväksyttiin ja määritettiin vähäiseksi muutokseksi alle 20 000 euroa.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.