Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtuustoaloite koulujen aloitusajankohdan siirtämisestä

KAJDno-2017-128

Perustelut

Valtuustoaloite koulujen aloitusajankohdan siirtämisen selvittämisestä

329/12.02/2015

KV § 42 21.9.2015

 Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Tiina Sarparannan esittämä ja Kajaanin Kokoomuksen valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

 "Suomessa on usean vuosikymmenen ajan totuttu aloittamaan koulu elokuun puolivälissä. Tällöin kesä on meillä kauneimmillaan ja myös muualla Euroopassa vielä lomaillaan. Tänä kesänä koulujen aloitusajankohdan siirtämisestä ollut on poikkeuksellisen vilkasta keskustelua, koska alkukesä on ollut sateisen viileä, kun taas syyskesä puolestaan poikkeuksellisen lämmin. Joensuun kaupunki teki asiasta tänä syksynä laajan kyselyn, johon tuli yli 2400 vastausta. Vastaajista vajaa puolet oli koululaisten vanhempia, viidennes oli koululaisia ja opiskelijoita ja kymmenesosa koulujen henkilökuntaa. Myös elinkeinoelämän edustajilta kysyttiin, mutta heiltä vastauksia kyselyyn tuli vähän. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia kannatti kesäloman alun lykkäämistä ja nyt Joensuussa mietitään koulujen kesälomien myöhentämistä. 

 Koulutuksen ja opetuksen kehittämisen näkökulmasta perusopetuslain (628/1998) 20.1 §:n 2 kohta antaa mahdollisuuden siirtää koulunkäynnin aloitusajankohtaa kokeiluluonteisesti enintään kolmeksi vuodeksi. Kokeilulupa myönnetään opetuksen järjestäjän hakemuksesta. Myös alueellisuus otetaan huomioon, jos samaan kokeiluun osallistuu useiden opetuksen järjestäjien kouluja. Tällöin koulut valitaan alueellisesti mahdollisimman edustavasti (HE 205/2002 vp.).

 Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät tekivät selvityksen syksyllä 2012 yritysten mielipiteitä koulujen kesäloma-ajankohdan siirtämisestä. Selvityksen perusteellä ilmeni, että yritykset kokevat elinkeinoelämän kannalta hyödylliseksi ajatuksen peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kesäloman siirtämisestä alkamaan kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin. Puolet elinkeinoelämän järjestöjen valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että loma-aikojen siirtämisellä olisi positiivinen vaikutus yritystoiminnalle. Myönteisimmin ajatukseen suhtauduttiin Etelä-Savossa ja Kainuussa.

 Juha Sipilän hallituksen strateginen hallitusohjelma ”Ratkaisujen Suomi” ottaa kokeilut käyttöönsä täysin uudenlaisena työkaluna Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Kainuu liitto on linjannut hallitusohjelmaa mukaillen, että kainuulaisten paikallista osallistumisaktiivisuutta ja uudistumisintoa tukemalla edistetään kokeilukulttuuria. Maakunnan tavoitteena on parantaa kainuulaisten mahdollisuuksia työhön ja mielekkääseen tekemiseen, sekä parantaa työhyvinvointia, toimeentuloa sekä osaamista.  

 On siis paljon puoltavia syitä sille, miksi koulujen aloittamisajankohdan myöhentämistä kannattaa selvittää.
 Edellä esitetyn perusteella Kajaanin Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että:
 1) Kajaanin kaupunki selvittää, miten kajaanilaiset perheet ja paikalliset yritykset suhtautuvat koulujen aloittamisajankohdan siirtämiseen. Kyselyssä tulee huomioida myös lasten ja nuorten mielipide.
 2) Mikäli selvityksen perusteella koulujen aloitusajankohdan siirtäminen saa riittävää (yli 50 %) kannatusta, hakee Kajaanin kaupunki opetusministeriöltä kokeilulupaa koulujen aloittamisajankohdan siirtämiselle."
 _________

KH § 204 29.11.2016
(valm. Päivi Rissanen ja Mikko Saari)

 Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi koulujen lukuvuoden aloitusajankohdan siirtämistä elokuussa kahdella viikolla nykyistä myöhäisemmäksi.

 Perusopetuslain 23 §:ssä on säädetty koulupäivien lukumääräksi 190, joista vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:ssä on säädetty Suomessa järjestettävän perusopetuksen lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdaksi viikon 22 viimeinen arkipäivä. Ulkomailla järjestettävässä opetuksessa ja opetuksessa, jossa työpäivien määrä on asianomaisen ministeriön perusopetuslain 23 §:n 1 momentin nojalla myöntämän luvan perusteella mainitussa pykälässä säädettyä suurempi, opetuksen järjestäjä päättää koulutyön päättymisajankohdasta.

 Nykyisen lainsäädännön mukaan opetuksen järjestäjä voi siirtää elokuun koulun aloitusta kahdella viikolla syyskuun suuntaan siten, että muita lomia vastaavasti lyhennetään ja otetaan käyttöön lauantain koulupäiviä. Tämä tarkoittaisi syyloman lyhentämistä esimerkiksi kolmella päivällä ja kolmea lauantaikoulupäivää kouluvuoteen sekä lisäksi joululoman lyhentämistä vähintään neljällä päivällä, jolloin käyttöön saataisiin kymmenen työpäivää. Kajaanissa lauantaikoulupäivistä on luovuttu jo 2000-luvun alussa, koska ne ovat taloudellisesti kalliita koulupäiviä; kustannukset kasvavat erityisesti ruokapalvelujen sekä kuljetusten vuoksi. Yhden lauantaityöpäivän ylimääräiset kustannukset ovat n. 33.000 €.

 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavan luvan saaminen koulutyöpäivien määrän lisäämiseksi mahdollistaisi sen, että opetuksen järjestäjä voi määrittää itse lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdan. Kouluvuoden työpäivien määrän kasvattaminen edellyttäisi neuvotteluja mm. OAJ:n kanssa. Kustannukset lisääntyisivät huomattavasti palkkakulujen sekä ruoka- ja kuljetuskustannusten vuoksi.

 Järkevintä olisi, että kunta pystyisi koulupäivien määrää kasvattamatta siirtämään kevätlukukauden päätöstä noin kahdella viikolla eteenpäin ja vastaavasti jatkamaan kahdella viikolla kesälomaa elokuun loppuun saakka. Tämä edellyttää kuitenkin lainsäädännön muutosta.

 Valtuustoaloitteessa esitettiin, että asiasta tehdään kysely kajaanilaisille perheille ja yrityksille, jossa heidän suhtautumistaan asiaan. Aloitteessa jatketaan, että mikäli puolet kyselyyn vastanneista suhtautuu asiaan myönteisesti, hakee Kajaanin kaupunki kokeilulupaa koulujen aloittamisajankohdan siirtämiselle.

 Perusopetuksessa toteutettiin kysely kajaanilaisille peruskoululaisten huoltajille, elinkeinoelämän edustajille, peruskoululaisille, peruskoulun päättäneille opiskelijoille keväällä 2016. Linkki kyselyyn löytyi www.kajaani.fi etusivulta.

 Kaikista kyselyyn vastanneista yli 80 % olisi valmis siirtämään koulujen alkamis- ja päättymisajankohtaa kahdella viikolla eteenpäin. Peruskoululaiset ja peruskoulunsa päättäneet suhtautuvat hieman muita varauksellisemmin siirtoon, kyllä sai heiltä reilut 60 %.

 Kyselyyn vastasi 854 vastaajaa. Vastaajista peruskoululaisten huoltajia oli 60,5 %, elinkeinoelämän edustajia 4,7 %, peruskoululaisia 11,2 %, peruskoulun päättäneitä opiskelijoita 9,5 % ja muita 14,1 %.

 Kysymys: Mielestäni koulujen alkamis- ja päättymisajankohtaa tulisi siirtää kaksi viikkoa nykyistä myöhemmäksi?

 Olen                                                                Kyllä                               Ei
 peruskoululaisen huoltaja                             85,0 %                             15,0 %
 elinkeinoelämän edustaja                             80,0 %                             20,0 %
 peruskoululainen                                           68,8 %                            31,2 %
 peruskoulun päättänyt opiskelija                   63,0 %                            37,0 %
 muu                                                               89,0 %                            11,0 %
 Kaikki vastaajat yhteensä                             81,4 %                             18,6 %

 On tärkeää huomioida, että koulujen aloittamisajankohdan suunnittelussa huomioidaan Kainuun opetuksen ja koulutuksen järjestämisen kokonaisuus. Toiminnallisesti ja taloudellisesti (kuljetus-, ruokapalvelut erityisesti huomioiden) on tärkeää, että Kainuun koulut ja oppilaitokset noudattavat yhteisiä työ- ja loma-aikoja. Koulujen alkamisen siirtämisestä kahdella viikolla on keskusteltu Kainuun opetus- ja sivistystoimen johtajien kokouksessa sekä kevättalvella 2016 että syksyllä 2016. Lähtökohtaisesti asiaan suhtaudutaan myönteisesti. Kuitenkin koulutusjärjestelmä on kokonaisuus, jossa yhden kunnan tai maakunnan lukuvuoden työ- ja loma-aikojen huomattava muutos sekoittaisi järjestelmää, ja erityisesti päättymisajankohdan siirtäminen vaikeuttaisi mm. hakeutumista jatko-opintoihin. Lisäksi erityisesti toisen asteen lukiokoulutus ja lukuvuoden aloitus lukiossa asettaa haasteen muutokselle. Syksyn sekä myös kevään ylioppilaskirjoitusten ajankohdat pitäisi pystyä muuttamaan valtakunnallisesti sellaiseksi, että se mahdollistaisi kesäloman ajankohdan siirron.

 Kesäloman ajankohdan muuttaminen niin, että kesäloman pituus säilyy entisellään (juhannukselta syyskuun alkuun) olisi pedagogisesti sekä myös alueiden yritysten talouden kannalta järkevää. Kajaanin kaupungin perusopetuksen ei kuitenkaan kannata yksin muuttaa koulujen työ- ja loma-aikoja vaan muutoksen tulisi koskettaa myös toista astetta, jossa kuitenkin lukioiden tarpeet määrittävät työ- ja loma-aikojen määrittymistä.

 Koska perusopetuksen koulujen lukuvuosi on säädetty asetuksella päättymään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, vaatii lukuvuoden päättymisen siirtäminen kahdella viikolla (esim. viikon 24 viimeiseksi arkipäiväksi) asetusmuutoksen. Mikäli muutosta halutaan, on tehtävä aloite asetuksen muuttamiseksi. Koska perusopetus on osa valtakunnallista koulutusjärjestelmää, on syytä tarkastella muutoksen mahdollisuutta koko järjestelmän kannalta.

 Lisätietoja asiasta antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen puh. 044 7100 611 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 Kaupunginjohtajan esitys: Koulujen ja oppilaitosten työ- ja loma-aikojen muuttaminen edellyttäisi koko koulutusketjun mukaantuloa muutoksen tai laajempaa lainsäädännön muutosta kuin pelkkää kuntakohtaista kokeilua. Tämän vuoksi kaupunginhallitus toteaa valtuustoaloitteeseen liittyen, ettei Kajaanin kaupunki hae erillistä kokeilulupaa perheille ja yrityksille tehdyn kyselyn tuloksesta huolimatta.

 Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja saattaa asian edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 Kaupunginhallitus: Merkitsi tiedoksi.
 _________


KV § 72 12.12.2016

 Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana valtuutettu Tiina Sarparanta esitti Toivo Sistosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi."
 _________

SIVLTK 19.4.2017

(valm. Päivi Rissanen ja Mikko Saari)

Kajaanin kaupunginvaltuusto palautti valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Aiempi valtuustoaloitteen käsittely ja siihen liittyvä esittely on tämän esittelytekstin osana. Tässä sivistyslautakunnan käsittelyssä tarkennetaan aiempaa esittelytekstiä. Palautuksen jälkeen aiheesta on kysytty uudelleen kantaa Kainuun kuntien sivistysjohtajilta sekä toisen asteen koulutusliikelaitokselta: miten ao. toimijat arvioivat aloitteen toteuttamisen mahdollisuuksia. Tiedustelu sekä saadut palautteet ovat tämän tekstin oheisliitteenä. Lisäksi kantaa asiaan on tiedusteltu opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Myös tämä vastaus on liitteissä.

Kainuussa koulujen työ- ja loma-ajat ovat laadittu 2000-luvun ajan mahdollisimman yhtenäisinä. Monessa kunnassa peruskouluissa ja lukioissa on yhteisvirkoja, mikä edellyttää että toisella asteella ja peruskouluissa lukuvuoden alkamis- ja päättymisajankohdat ovat yhtenäiset. Muista kunnista kuljetaan toisen asteen opintoihin Kajaaniin, mikä edellyttää osaltaan myös aikojen yhtenäisyyden huomiointia Kainuun alueella. Aloitteessa esitetyn mukainen toiminta edellyttää, että myös muut kunnat olisivat mukana. Lisäksi asiaa on huomioitava valtakunnallisesti mm. ylioppilaskirjoitusten sekä yhteisvalintojen näkökulmista. Nämä huomioitavat näkökulmat tulevat ilmi myös kuntien sivistysjohtajien sekä koulutusliikelaitoksen johdon antamissa palautteissa. Yhden kunnan kokeiluna ja yhdellä kouluasteella asiaa ei täten nähdä toteuttamiskelpoisena.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetettiin tiedustelu Perusopetuslain (628/1998) 20 §:n mukaisesta mahdollisuudesta järjestää kokeilu koulutuksen tai opetuksen kehittämiseksi sekä kouluvuoden työajan siirtämisestä. Saadun vastauksen mukaan kokeilujen tulee olla pedagogisesti perusteltuja. Esimerkki pedagogisesti perustellusta kokeilusta olisi esimerkiksi kielipainotteisen opetuksen laajentaminen kesäksi, jossa oppilaat saisivat mahdollisuuden lähteä kesäaikaan esimerkiksi vaihtoon harjoittamaan kielitaitoaan autenttisiin ympäristöihin. Valtuustoaloitteessa perustellaan koulutyön aikojen muutostarvetta ilmastollisilla tekijöillä, loma-aikojen yhdenmukaistamisella muun Euroopan kanssa sekä elinkeinoelämän tarpeilla, jotka eivät ole sellaisia pedagogisia perusteita, joita mahdollisella kokeilulla perustellusti tuettaisiin. Ministeriöllä ei vastauksen mukaan ole suunnitteilla koulun työaikaa tai koulun käynnin aloittamisajankohtaa koskevaa kokeilua. Vastauksessa on todettu, että hallitusohjelman mukainen normien purkaminen ja kuntakokeilut eivät anna mahdollisuutta kokeiluluvan saamiseen kevyemmillä perusteilla, vaan kokeilussa noudatetaan perusopetuslain säännöksiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta toteaa, että Kajaanissa ei ole edellytyksiä toteuttaa valtuustoaloitteen mukaista koulujen työ- ja loma-aikojen muutosta / kokeilua. Aloite on sisällöltään kuitenkin kannatettava. mutta sen toteuttaminen edellyttäisi koulujen työ- ja loma-aikojen uudistamista koko maassa yhtäaikaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §