Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Otanmäki-Vuolijoki alueen varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen

KAJDno-2017-596

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Otanmäki-Vuolijoen alueella on ilmennyt vähäistä vuorohoidon tarvetta. Otanmäen päiväkoti on joustanut aukioloaan ja on auki pääsääntöisesti arkipäivisin klo 5.30–17.00. Tilapäisesti on joustettu myös iltaisin ja päiväkoti on ollut auki klo 18.00 asti. Oheisliitteenä hoidontarpeet ja lasten määrät tammi-maaliskuulta. Perheet, jotka käyvät töissa Kajaanin kaupungissa, ovat voineet käyttää Kajaanin keskustaajaman vuorohoitopäiväkoteja silloin, kun lapsi tarvitsee iltahoitoa. Otanmäessä asuu perheitä, jotka käyvät töissä Otanmäen-Vuolijoen alueella ja mikäli he käyttäisivät myös Kajaanin keskustan vuoropäiväkoteija, heille tulee lapsen hoitoon kuljetusmatkaa jopa 80 km niinä päivinä, kun vuorohoitoa tarvitaan.

Vuorohoitoon ei ole sujektiivista oikeutta, mutta silloin kun vuorohoidon tarve johtuu vanhempien vuorotyöstä, se on kunnan järjestettävä. Vuorohoidon järjestäminen Kajaanin keskustassa on lain mukaista, mikäli vanhemmat tulevat töihin Kajaaniin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Ehdotan, että niille Otanmäki-Vuolijoen alueen vuorohoitoa tarvitsevien perheiden lapsille, joiden vanhemmat kulkevat Kajaaniin töihin,  järjestetään vuorohoitoa Kajaanin keskustaajaman vuoropäiväkodeissa. Niille perheille, joiden vanhempien työpaikat sijaistevat Vuolijoen-Otanmäen alueella, järjestetään vuorohoitoa lasten kotiin, mikäli hoitoa tarvitsee vain yhden perheen lapset. Mikäli hoitoa tarvitsevia on useampia, voidaan hoito järjestää myös päiväkodissa. Hoitajana toimii kotiinmenevä perhepäivähoitaja.

 

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.