Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan etsivän nuorisotyön yhteistyö

KAJDno-2017-625

Perustelut

Pyhännän kunta on esittänyt, että Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden etsivä nuorisotyö tuottaisi Pyhännän kunnan etsivän nuorisotyön 1.9.2017 lähtien.  Pyhännän kunnassa 0–28-vuotiaita nuoria on 583. Aluehallintoviraston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotilastojen arvion mukaan Pyhännällä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella 15–28-vuotiaista nuorista on 11–18 nuorta. Osa pyhäntäläisistä nuorista tulee opiskelemaan toiselle asteelle Kajaaniin.
Kajaanin kaupungin nuorisopalveluissa on 4 etsivää nuorisotyöntekijää, jotka kohtasivat vuoden 2016 aikana 280 nuorta.

Pyhännän kunnan kanssa tarvitaan erillinen yhteispalvelusopimus etsivän nuorisotyön tuottamisesta. Sopimuksessa sovitaan palveluntarve sekä korvaus palvelusta. Johtosäännön § 6 mukaan sivistyslautakunta päättää kuntien välisistä sopimuksista.
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lähetettyä etsivän nuorisotyön valtionavustushakemusta  (1.9.2017–31.8.2018) muutetaan siten, että valtionavustusta haetaan viiden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen sivukuluineen sekä koulutus-, matkakorvaus- ja työnohjauskustannuksiin.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta päättää, että valmistellaan Pyhännän kunnan kanssa yhteistyösopimus palvelun tuottamiseksi ja valtuuttaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissasen allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.