Sivistyslautakunta, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut loma-aikoina

KAJDno-2017-1278

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin varhaiskasvatuksessa on siirrytty tuntivälysperusteiseen asiakasmaksuun 1.8.2017 alkaen. Koulujen loma-aikoina on Kajaanin varhaiskasvatuksessa jo usean vuoden ajan ollut mahdollista saada asiakasmaksusta huojennusta, mikäli huoltajat ilmoittavat lapsen poissaolon tiettyyn päivään mennessä. Tuntivälysperusteisessa maksussa on loma-aikojen huojennuksen antaminen lyhyiden lomien aikana käytännössä erittäin työllistävää. Huoltajille on lähetetty pyyntö, että mikäli he eivät tarvitse varhaiskasvatuspalveluita työn tai opiskelun vuoksi koulujen loma-aikoina (syys-, joulu- ja hiihtoloma), he ilmoittavat asiasta päiväkotiin tiettyyn päivään mennessä, jotta päiväkodissa osataan varata tarpeellinen henkilöstöresurssi ja tilata lasten ateriat etukäteen. Perheillä on kuitenkin mahdollista käyttää varhaiskasvatuspalveluita myös näinä lomakuukausina valitsemansa tuntivälyksen mukaisesti, vaikka lapset olisivat lomalla koulujen loma-aikoina.

Kesällä 2018 on mahdollista ottaa loma-aikojen hyvitys käyttöön, koska hyvitys koskee pidempää yhtäjaksoista aikaa.Ehdotamme, että kesäaikana 1.6.–31.8.2018 pidettyjen yhtäjaksoisten lomien ajalta ei peritä asiakasmaksua, mikäli poissaolot ilmoitetaan tiettyyn päivään mennessä. Hyvitys on aikaisemmin myönnetty ajalle 1.6.–31.7. Perheiltä tulleen palautteen johdosta esitetään, että hyvitysaikaa jatketaan elokuun loppuun asti..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Ehdotamme, että kesäaikana 1.6.–31.8.2018 pidettyjen yhtäjaksoisten lomien ajalta ei peritä asiakasmaksua, mikäli poissaolot ilmoitetaan tiettyyn päivään mennessä. Samalla luovutaan syys-, joulu- ja hiihtoloma-ajan asiakasmaksujen hyvityksestä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.