Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Varhaiskasvatuksen monitahoarviointi keväällä 2020

KAJDno-2020-854

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin varhaiskasvatuksessa on tehty laadun arviointia monitahoarvioinnilla joka toinen vuosi. Edellinen arviointi tehtiin vuoden 2018 keväällä ja viimeisin keväällä 2020. Monitahoarvioinnilla kartoitetaan huoltajien, henkilökunnan, 5-vuotta täyttäneiden lasten ja keskeisten yhteistyökumppaneiden mielipiteitä varhaiskasvatuksen laadusta. Kyselyt toteutettiin 23.4.–10.5.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 197 huoltajaa, 375 varhaiskasvatuksen työntekijää, 73 lasta, 2015 syntyneitä ja 27 varhaiskasvatuksen yhteistyökumppania.
Kysymykset oli valittu varhaiskasvatuksen painopistealueisiin liittyen. Arvioinnin tarkoituksena on saada tietoa varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta. Kysely toteutetaan jatkossakin joka toinen vuosi. Monitahoarviointikyselyt on päivitetty vastaamaan Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja Karvin (kansallinen koulutuksen arviointikeskus) ohjeistusta.

Kajaanin varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat: osallisuus, tunne- ja vuorovaikutustadot ja pedagoginen dogumentointi.

Palvelulupaukset ovat seuraavat:

1. Annamme lasten kokeilla itse asioita ja autamme tarvittaessa

2. Meillä on lempeät kädet, kiireettömät jalat ja ystävällinen puhe

3. Anname lapselle syliä, turvaa ja lohtua

4. Nyt meillä on leikin aika

Huoltajakyselyssä löytyi vahvuuksina seuraavaa: varhaiskasvatusken ilmapiiri on lämmin ja hyväksyvä 95,94 %. Huoltajat kokivat saaneensa varhaiskasvatusuunnitelmakeskusteluissa henkilöstöltä riittävästi tietoa lapsensa toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista arjessa 94,42 %. Henkilökuntaa pidettiin helposti lähestyttävänä 94,42 %. Kehittämiskohteeksi kyselyssä nousivat: päiväkodin vuosisuunnitelmaan tutustuminen 74,61 %, huoltajan mahdollisuus vaikuttaa varhaiskasvatuspaikan toimintaan 75,63 % sekä kiusaamiseen puuttumiseen.

Henkilöstökyselyn vahvuuksia olivat: lapsia pidetään sylissä ja hellitään 100 %, ruokapäydässä saa keskustella 100 %, lasten kanssa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja hyviä tapoja 100 % ja lapset vastaanotetaan ja hyvästellään päivittäin henkilökohtaisesti 99,24 %. Kehittämiskohteita ovat: pedagiginen dogumentointi, ristiriitojen käsittely työyhteisössä/tiimissa rakentavasti ja lasten omatoimisuus ruokailussa, johon korona vaikutti suuresti.

Lasten kysely toteutettiin 2015 syntyneille lapsille. Korona-aika karsi lasten määrää, koska moni lapsi oli kotona. Vahvuuksia lasten mielestä oli se, että aikuien auttaa selvittämään kiusaamistilanteita 90,41 % ja 89,04 % lapsista koki, että aikuiset kuuntelevat. Lapset kokivat myös, että aikuinen auttaa heitä päiväkodissa 87,67 % ja että he saavat vaikuttaa siihen, minka verran syövät ruokaa 87,67 %.Kehttämiskohteeksi tuli edelleen lasten osallisuuden lisääminen.

Yhteistyökumppanit arvioivat yhteistyön varhaiskasvatuksen kanssa pääosin toimivaksi, mutta sitä voisi myös lisätä.Yhteistyö koettiin riittäväksi 77,78 %:sesti. Sovitut yhteistyökäytänteet toimivat 77,78 %:n mielestä hyvin.

Päiväkodit ovat saaneet päiväkotikohtaiset tulokset arvioinnista ja toimikauden 2020–2021 vuosisuunnitelmissa tulokset huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Päiväkodit julkaisevat omat keskeiset tuloksensa vanhempien nähtäväksi. Tulosten yhteenveto oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee monitahoarvioinnin tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §