Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma

KAJDno-2020-172

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan toimielimen talousarvioesitykseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmassa kuvataan tulosalueittain palvelujen ja palveluohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja talousarvion lisäksi valtuusto hyväksyi vuoden 2019 aikana laaditun talouden sopeuttamisohjelman vuosiksi 2020-2022. Valtuusto on edellyttänyt, että toimielimet määrittävät tarkemmin talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet toimiala- ja liikelaitoskohtaisissa käyttösuunnitelmissa. Kaupunginhallitus seuraa vuoden aikana talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista.Sopeuttamisohjelman mukaiset euromääräiset muutokset talousarvioon tehdään käyttösuunnitelman yhteydesä ja tarpeen vaatiessa myös myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Talousarvion sitovuussäännösten mukaan valtuustoon nähden sitovia ovat toimialan toiminnalliset tavoitteet/mittarit. Käyttötalouden määrärahan sitovuustaso on toimialan toimintakate/toimialanetto. Valtuustoon nähden ei-sitovina tavoitteina ovat tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet/mittarit. Lautakuntaan nähden sitovina tavoitteina hyväksytään tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet/mittarit sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalouden määrärahat. Investointien osalta irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty toimialakohtaisesti. Valtuuston hyväksymä talouden sopeuttamisohjelma vuosiksi 2020-2022 on kaupunginhallitukseen ja myös valtuustoon nähden sitova asiakirja.

Sellaiset projektit tai tulosalueiden merkittävät tapahtumat, joita ei ole talousarvion perusteluissa selvitetty ja jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, tulee saattaa lautakunnan hyväksyttäväksi kustannusarvioineen vuoden aikana. Yksiköiden, tulosalueiden ja toimialan johdon on kaikilla tasoilla valvottava, että toiminta on taloudellisten raamien mukaista. Toimialan johtoa sekä lautakuntaa on informoitava välittömästi, mikäli taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa ilmenee riski talouden raamin ylittymiseksi.

Sisäinen valvonta on keskeinen osa toimivaa johtamis- ja hallintojärjestelmää ja on hyvän johtamis- ja hallintatavan edellytys. Toimivalla sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja että johto saa riittävästi tietoa toiminnan ja organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäinen valvonta on prosessi, jonka avulla johto, esimiehet ja henkilöstö saavat kohtuullisen varmuuden seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

 • toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus
 • toimintaa ja taloutta koskevan tiedon ja raportoinnin luotettavuus
 • resurssien ja omaisuuden turvaaminen
 • toiminnan laillisuus ja johdon ohjeiden noudattaminen.

Kuntalaki määrittelee tilivelvolliset, joita ovat lautakuntien jäsenet ja ylin johto sekä toimielinten esittelijät. Tilivelvollisilla on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta ja sen valvonnasta. Sivistystoimialan ylin johto (tulosalueiden johtajat) ovat sivistyslautakunnan ohella tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä, ylläpitämisestä sekä riskienhallinnasta. He vastaavat siitä, että organisaation kullekin tasolle on määritelty vastuutaho. Kaupunginvaltuusto on määritellyt tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat.

Talousarvion määrärahojen käyttöä, tulojen kertymistä sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan sillä tasolla, millä käyttösuunnitelmat on laadittu. Tämä tarkoittaa tulosaluetason seurantaa lautakunnassa. Yksikön johdolla on erityinen vastuu toiminnallisten tavoitteiden jalkauttamisesta työntekijätasolle sekä hyvän talouden toteutumisessa. Tulosalueiden sisällä seurantavastuu on tulosalueen/tulosyksikön päälliköllä. Lautakunnalle laaditaan kuukausittain raportti määrärahojen käytöstä. Yksikkökohtainen talouden seuranta on erittäin tärkeää ja yksikön johtaja on velvollinen seuraamaan talouden toteutumista ja tarvittaessa raportoimaan välittömästi tulosalueen johtajalle, sivistysjohtajalle sekä controllereille, mikäli yksikkökohtaisessa talousarvion toteutumassa on havaittavissa ongelmia.

Irtaimen investointien osalta tullaan toimimaan siten, että yksiköt / tulosalueet tekevät invenstointisuunnitelman mukaiset hankinnat lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvat irtaimen investointihankinnat tehdään vain perustelluista syistä ja toimialajohtajan luvalla. Tällä ohjeistuksella pyritään huolehtimaan siitä, että investoinnit toteutuvat talousarviovuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

 1. Hyväksyy vuoden 2020 talousarvion toteutuman seurannan käytänteet ja v. 2020 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueille/ tulosyksiköille liitteen sekä liitteessä kuvattujen talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden mukaisesti. Toimiala pyrkii toteuttamaan talousarviossa valtuuston nähden sitovat tavoitteet mahdollisimman hyvin.
 2. Määrää, että lautakuntaan nähden sitova on käyttötalousosan kunkin tulosalueen toimintakate.
 3. Käsittelee kuukausittain talousarvion toteutumisen sekä arvioi riskien toteutumista hyväksytyn riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.
 4. Oikeuttaa sivistysjohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosalueiden välillä.
 5. Varautuu tarkistamaan käyttösuunnitelmaa vuoden 2020 aikana mahdollisten talouden lisätasapainottamisvaatimusten tai seurantaraporttien perusteella.
 6. Merkitsee tiedoksi sisäisen valvonnan ohjeen tilivelvollisten osalta.
 7. Määrää tulosalueet käsittelemään päätetyn käyttösuunnitelman tulosyksiköiden johdon kanssa niin, että yksiköt pystyvät huomioimaan talouden ja toiminnan suunnittelun tehokkaasti osana yksikön toimintaa.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

 • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
 • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaan sisällytettiin helmikuussa (SIVLTK 26.2.2020 §12) suoraan sivistystoimialaa koskeneet vuoden 2020 sopeuttamisuunnitelman mukaiset säästökohteet ja niiden aiheuttamat muutokset kirjattiin talousarvioon. Valtuuston hyväksymään sopeuttamissuunnitelman (9.12.2019 §62) A-korin keinoihin sisältyi toimialakohtaisten keinojen lisäksi useita yhteisiä, koko organisaatiota koskevia säästökohteita, joiden jakautuminen organisaation sisällä ei vielä helmikuussa ollut tiedossa. Sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvioon kohdistuu näitä yhteisiä säästöjä yhteensä 105 250 euroa. Säästö jaetaan toimialan sisällä tulosalueittain sekä edelleen tulosyksikkötasolle talousarvioon budjetoitujen euromäärien suhteessa. 

Erittely sopeuttamisuunnitelman mukaisista säästökohteista ja euromääristä sekä esitys sivistystoimialan talousarviosta on esitetty liitteessä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman muutoksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.