Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa 1.8.2020 lähtien

KAJDno-2020-880

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus valmistelee perusopetuksen päättöarvioinnin uusia kriteerejä ja arvioinnin linjausten täsmennyksiä yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tarkempien kriteerien tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Arvioinnin tasa-arvoisuus on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Kriteerityön ohella selkiytetään arvioinnin kansallisia linjauksia, sillä ne on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi. Työssä kaksi osa-aluetta:

1) Perusopetuksen oppimisen arvioinnin yleisten periaatteiden selkiyttäminen

2) Päättöarvioinnin kriteerien tarkentaminen

 

  1. Perusopetuksen oppimisen arvioinnin yleisten periaatteiden selkiyttäminen

Konkreettisesti tapahtuu opetussuunnitelman arviointiluvun kuusi Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi uudistaminen. Uusi luku julkaistiin 11.2.2020 ja se otetaan käyttöön 1.8.2020 lähtien. Perusteet otetaan käyttöön sellaisenaan. Nyt on valmisteltu paikallista osuutta ja siihen liittyviä paikallisesti päätettäviä asioita.

 

  1. Päättöarvioinnin kriteerien tarkentaminen ja aikataulu

31.12.2020     Kriteerit päättöarviointiin arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 julkistetaan.

Kevät 2021    Lisäykset paikallisiin opetussuunnitelmiin, koulutus ja toimeenpanon tuki

1.8.2021          Kriteerit käyttöön kouluissa

Kevät 2022    Päättöarviointi uusien kriteerien perusteella

 

Työskentelyn organisointi

Kainuussa on yhteinen arviointitutorit -hanke, jossa Kajaanista mukana neljä yläkoulun ja kaksi alakoulun opettajaa sekä OPS-työstä vastaava kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija Eija Heikkinen. Hanke jatkuu lukuvuoden 2020 - 2021 ajan yhteistyössä AIKOPA:n kanssa. Ryhmä on työskennellyt toukokuun ajan ja esittää jatkotyöskentelystä seuraavaa:

  • Arviointiuudistus kesäkuun lautakuntaan tiedoksi ja muutosten hyväksymiseksi (Eija Heikkinen/Päivi Rissanen)
  • Koulujen lukuvuositiedotteiden uudistaminen arvioinnin osalta, yhteinen materiaali kaikille koululle (arviointitutorit)
  • Opettajille arviointi-info YS-aikana elokuun lopussa yhteisellä materiaalilla (arviointitutorit) Rehtoreita pyydetään varaamaan aika tätä varten.
  • Arviointi yhtenä aiheena opettajien vesopäivässä 3.10.2020 (ulkopuolinen kouluttaja)
  • 1–3 lk sanallisten todistusten uusinta syksyn 2020 - 2021 aikana, järjestetään alkuopettajien ideariihi ja laajennetaan työryhmää (arviointitutorit ja alkuopettajat)
  • Päättöarvioinnin osalta lisäykset paikallisiin opetussuunnitelmiin, koulutus ja toimeenpanon tuki kevään 2021 aikana (arviointitutorit ja Eija Heikkinen)

Liitteenä on Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa -luvun muutosversio. Muutosesityskohdat ovat siinä punaisella tekstillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta hyväksyy tehdyt muutokset ja etenemissuunnitelman.

Päätös

Hyväksyi.

Eija Heikkinen oli paikalla oppimisen tuen asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan. 


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.