Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Oikaisuvaatimus perusopetuksen englannin ja ruotsin kielten lehtorin (virka 1008) valinnasta

KAJDno-2020-8

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

*********on tehnyt oikaisuvaatimuksen valinnasta kielten lehtorin virkoihin. ********* on hakemuksessaan ilmoittanut hakevansa englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaa nro 1008, jonka sijoituspaikka on Lehtikankaan koulu. Virkaan nro 1008 valittiin ainoana kelpoisena hakijana henkilö, jolla on molempien vaadittavien kielten kelpoisuus.
********* on kelpoisuus vaadittavista kielistä ruotsin kielen osalta, muttei englannin kielen osalta. Näin ollen hänellä ei ole tehtävän edellyttämää kelpoisuutta. ********* ei olisi ollut kelpoisuutta muihinkaan samassa haussa olleisiin virkoihin. Ruotsin kielen kelpoisuuden lisäksi hänellä ei ole muiden kielten opettajan kelpoisuutta.

Samassa haussa haettavana olleet muut kielten lehtoreiden virat:
Virassa nro 1113, jonka sijoituspaikka on Otanmäen koulu, edellytettiin englannin, ruotsin ja saksan kielten kelpoisuutta.
Virassa nro 1114, jonka sijoituspaikka on Keskuskoulu, edellytettiin englannin ja ruotsin kielten kelpoisuutta. 
Virassa nro 1037, jonka sijoituspaikka on Kajaanin lyseo, edellytettiin englannin ja ruotsin kielten kelpoisuutta. 

Oikaisuvaatimus on tämän päätöksen liitteenä 1

Kun yksi Lehtikankaan koululla ollut englannin ja ruotsin kielen lehtori on ilmoittanut 21.5.2019 irtisanoutuvansa 1.8.2019 virastaan, on ajankohta ollut rekrytoinnin kannalta hyvin haasteellinen. Kelpoisia hakijoita ei enää toukokuun lopussa - kesäkuussa ole todennäköisimmin saatavissa, johtuen valtakunnassa vallitsevista rekrytoinnin ajallisista painottumisista, joten tehtävä laitettiin määräaikaisena haettavaksi. Tämä perustuu perusopetuksessa pitkäaikaiseen käytäntöön. Tehtävään haki yhteensä 5 hakijaa. Koska yhtään kelpoista hakijaa ei ollut, tehtävään valittiin *********ajalle 1.8.2019-31.7.2020.  

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, 23 § 1 mom.) mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti (enintään vuoden ajaksi) määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli kuudeksi kuukaudeksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole määräystä annettaessa saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hylkää ********* oikaisuvaatimuksen perusteettomana. ********* ei ole kelpoisuutta hakemaansa virkaan, eikä muihinkaan samassa haussa olleisiin virkoihin.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä, rehtori *********

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:  Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42841
Puhelinnumero:  029 56 42800 (vaihde)

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.


Valitukseen on liitettävä:

– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani 
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, Kajaani
Sähköpostiosoite:  kajaani@kajaani.fi
Faksinumero:  08 6155 2510 
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde) 

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–16.00