Sivistyslautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2020

KAJDno-2020-306

Valmistelija

  • Eija Pyrrö, Nuorisosihteeri, eija.pyrro@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on ilmoittanut nuorisoyhdistysten haettavaksi 15.000 euroa toiminta-avustusta yleisen toiminnan tukemiseen (kerho-, kurssi-, koulutus-, retki- ym. sekä kansainvälinen toiminta) 30.4.2020 klo 15 mennessä.

Määräaikaan mennessä toiminta-avustushakemuksia saapui kaikkiaan yhdeksältä (9) yhdistykseltä. Avustusta haettiin yhteensä 27.240 euroa.
Avustusta jaetaan sivistyslautakunnan määrittelemillä avustusten jakoperusteella, jossa huomioidaan toiminnan laajuus, toimintaan osallistuminen, vaikuttavuus, taloudellinen toiminta sekä toiminnan kehittäminen ja yhteistyö.

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta vuodelle 2020 jaetaan 15.000 euroa liitteessä olevan esityksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa nuorisosihteeri Eija Pyrrö, puh. 044 715 7135 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisoyhdistysten avustusten jakamisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Noora Kyllönen oli asian käsittelyyn esteellinen ja jääväsi itsensä. Kyllönen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 17.41–18.02.

Eija Pyrrö oli asiantuntijana paikalla pykälän käsittelyn aijan.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.