Sivistyslautakunta, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kirjastotoimenjohtajan virka Kajaanin kaupunginkirjastossa

KAJDno-2017-1286

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 1.6.2017 § 58, että se laittaa kirjastotoimenjohtajan viran julkisesti haettavaksi elokuussa 2017. Virka on ollut haettavana ja määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä: FM Glad Anniina (Paltamo), FM Jomppanen Arja (Kittilä), YTM Koistinen Ari (Suomussalmi), FM Kuru Timo (Lieksa), FM Mursula Teija (Kajaani), FM Mäkelä Tiina (Säviä), FM Pulkkinen Minna (Haapajärvi), FM, HuTK Rantanen Mikko (Oulu), FM Ylisuutari Marisa (Oulu).

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta valitsee kirjastotoimenjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden joukosta hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Haastattelujen perusteella valitaan tarvittaessa soveltuvuus- ja arviointitestaukseen lähetettävät hakijat.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi kirjastotoimenjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden joukosta seuraavat hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun: FM Annina Glad, YTK Ari Koistinen, FM Tiina Mäkelä sekä FM Marisa Ylisuutari. Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Haastattelujen perusteella valitaan tarvittaessa soveltuvuus- ja arviointitestaukseen lähetettävät hakijat.

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Kirjastotoimenjohtajan tehtävää varten haastateltiin neljää hakijaa. Haastattelun toteutti Koulutusavain Oy. Mukana haastattelussa olivat lautakunnan puheenjohtaja, vs. kirjastotoimenjohtaja, henkilöstön edustaja sekä sivistystoimialan johtaja. Myös lautakunta haastatteli lokakuun kokouksessaan haastatteluun valittuja henkilöitä. Haastattelujen perusteella kaksi hakijaa pyydettiin soveltuvuustestiin, jonka on tehnyt Koulutusavain Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Kirjastotoimenjohtaja valitaan kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus:

Sivistysjohtaja esittää kirjastotoimenjohtajan virkaan YTM Ari Koistista.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsee haastattelun ja soveltuvuustestin perusteella YTM Ari Koistisen kirjastotoimenjohtajan virkaan, toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.  Ari Koistinen täyttää viran ja hakuehdoissa edellyttämät kelpoisuusehdot.

Virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirjastotoimenjohtajan virkasuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat virantoimituksen alkaessa voimassa olevaan KVTESiin.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.