Sivistyslautakunta, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kirjastotoimenjohtajan määräaikainen viransijaisuus

KAJDno-2017-872

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Kirjastotoimenjohtaja Erkki Romppainen jää eläkkeelle lokakuussa 2017, jota ennen hän pitää lomansa. Kirjastotoimi tarvitsee väliajaksi, ennen uuden kirjastotoimenjohtajan valintaa vs. johtajan. Sijaisuus järjestetään sisäisin järjestelyin. Tarkoitus on, että johtajan valinta tehdään sivistyslautakunnassa lokakuussa 2017. Sivistyslautakunnan johtosäännön mukaan kirjastotoimen johtajan valitsee sivistyslautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta nimittää vs. kirjastotoimenjohtajaksi kirjaston osastonjohtaja Paula Alaraasakan 2.6. - 31.10.2017 väliseksi ajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Lisäksi lautakunta päättää, että kirjastotoimenjohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun elokuussa.

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta nimittää vs. kirjastotoimenjohtaja Paula Alaraasakan jatkamaan tehtävässään 1.11.2017 alkaen siihen saakka kunnes uusi kirjastotoimenjohtaja aloittaa tehtävässä.

Päätös

Lautakunta nimittää vs. kirjastotoimenjohtaja Paula Alaraasakan jatkamaan tehtävässään 1.11.2017 alkaen siihen saakka kunnes uusi kirjastotoimenjohtaja aloittaa tehtävässään.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.