Sivistyslautakunta, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Esiopetuspaikat Kajaanissa toimikaudella 2018–2019

KAJDno-2017-404

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Esiopetukseen hakeminen

Esiopetukseen tulee hakea ennen opetuksen alkamista opetuksen järjestäjän edellyttämällä tavalla. Opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan.

Esiopetukseen voi hakea oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan osoittamaan esiopetuksen järjestämispaikkaan. Näitä oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen itse järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea opetuksen järjestäjän 1. momentin mukaisesti edellyttämää ajankohtaa myöhemmin.(Perusopetus asetus 1998/852 23 a § (30.3.2000/326)

Kajaanissa sivistyslautakunta päättää päiväkodeissa annettavan esiopetuksen järjestämispaikoista toimikaudeksi kerrallaan. Sivistyslautakunta päättää vuoden 2018 elokuun puolivälissä alkavan toimikauden esiopetuspaikoista ehdollisena etukäteen marraskuussa 2017. Sivistyslautakunnan päätöksen 28.9.2016 mukaan esioppilaiden määrä kunnallisissa päiväkodeissa on 13 esioppilasta/lastentarhanopettaja. Vaihtoehtona on 20 esioppilasta ja silloin ryhmässä on lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Esioppilaiden määrä koskee esiopetusaikaa 4 h/pv, esiopetuksen toiminta-aikoina. Ryhmäkokoa voidaan pienentää, mikäli lasten ryhmässä on erityisen tuen tarvetta.

Esiopetusta antavan yksityisen päiväkodin edellytykset esiopetuksen järjestämiseen tarkistetaan ennen esiopetuspaikkojen lopullista päättämistä.Yksityinen päiväkotiyrittäjä täyttää esityslistan liitteenä olevan hakemuksen esiopetusta antavaksi toimipisteeksi toimikaudelle 2018–2019. Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja antaa kirjallisen lausunnon siitä, täyttääkö toimipiste esiopetuksen järjestämisen edellytykset ja edellytysten täyttyessä esittää sitä sivistyslautakunnalle esiopetuksen järjestämispaikaksi toimikaudella 2018–2019.

Yksityisten esiopetuksen järjestäjien kanssa pidettiin lokakuussa 2017 keskustelutilaisuus, jossa yksityiset palveluntuottajat toivat esille, että syyspuolella on heille liian varhaista päättää esiopetuksen järjestämisestä. Esioppilaiden määrä saattaa muuttua kovastikin toimikauden aikana. Yksityiset palveluntuottajat esittivät, että minimi esioppilaiden määrää ei määritellä, vaan mikäli esioppilaiden hakemuksia on hyvin vähän, neuvotellaan ko. yrittäjän kanssa uudestaan esiopetuksen järjestämisen mahdollisuuksista.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja on käynyt läpi yksityisten päiväkotien hakemukset esiopetuksen tuottajiksi. Hakemuksen ovat  jättäneet kaikki yksityiset päiväkodit ja yksiköt on hyväksytty alustavasti esiopetuksen järjestäjiksi.

Esiopetuksen järjestämispaikkoina toimivat ne kunnalliset päiväkodit, joissa esiopetusryhmän koko on vähintään 13 tai 20 esioppilasta. Ryhmäkokoa voidaan pienentää, mikäli lasten ryhmässä on erityisen tuen tarvetta.

Jatkossa yksityisiltä palvelun tuottajilta pyydetään ilmoittautuminen esiopetuksen järjestäjäksi aina loppuvuodesta ja täten kartoitetaan alustavasti yksityisen palveluntuottajan edellytykset esiopetuksen järjestämiseen. Mikäli edellytykset ovat kunnossa yksityinen päiväkoti ilmoitetaan esiopetuksen haun yhteydessä esiopetuksen järjestämispaikaksi. Esiopetukseen haetaan tammikuun lopulla. Esiopetuspaikat ovat vanhempien nähtävillä esiopetukseen haettaessa. Vanhemmat ilmoittavat hakemuksessa kolme eri vaihtoehtoa lapsen esiopetuspaikaksi (vaihtoehto 1., 2. ja 3.). Tällöin selviää kuhunkin yksikköön hakeneiden esioppilaiden määrä. Mikäli esioppilaita on hakenut johonkin yksikköön hyvin vähän, neuvotellaan yrittäjän kanssa mahdollisuudesta esiopetuksen järjestämiseen. Esiopetuksen järjestämispaikat paikat päätetään sivistyslautakunnassa lopullisesti esiopetushaun jälkeen helmi-maaliskuussa 2018.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen p.044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

1. Esiopetuksessa noudatetaan Kajaanin perusopetuksen oppilaaksiottoalueita. Esioppilas pyritaan sijoittamaan johonkin tulevan koulunsa lähellä olevaan kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin.

2. Esiopetuksen järjestämispaikoiksi on määritelty yksityisistä päiväkodeista ne, jotka ovat ilmoittautuneet esiopetuksen järjestäjiksi lokakuussa 2017. Mikäli esioppilaita on tammikuun haussa hakenut hyvin vähän, neuvotellaan yrittäjän kanssa halukkuudesta esiopetuksen järjestämiseen.

3..Esiopetuksen järjestämispaikkoina toimivat ne kunnalliset päiväkodit, joissa esioppilaita on vähintään 13/lastentarhanopettaja tai 20 esioppilasta ja silloin ryhmässä on lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Ryhmäkoko koskee esiopetusaikaa 4 h/pv, esiopetuksen toimintaaikoina. Esioppilaiden määrä voi olla pienempi, mikäli ryhmässä on erityisen tuen tarvetta.

4. Esiopetuspaikat päätetään lopullisesti sivistyslautakunnassa helmi-maaliskuussa 2018.

5. Vuoden 2018 alussa esiopetuspaikkoja päätettäessä huomioidaan esiopetuksen järjestämisluvassa:

           1) henkilöstön ammatillinen rakenne sekä
           2) mahdolliset sisarkytkökset paikoissa, mikäli esiopetukseen tulevien lasten määrä jää/olisi jäämässä pieneksi ko. päiväkodissa.

6. Jatkossa esiopetuspaikat tuodaan sivistyslautakunnan päätettäväksi esiopetushaun jälkeen helmi-maaliskuun lautakunnassa. Muu valmistelutyö tehdään virkamiestyönä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.