Sivistyslautakunta, kokous 15.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat 2017–2018

KAJDno-2017-1490

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Esiopetus on perusopetuslain ja -asetuksen mukaista toimintaa. Perusopetusasetuksen 9 § mukaan opetuksen järjestäjän on laadittava opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Kajaanin esiopetuksessa esiopetuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu asiat, jotka kirjataan vuosittain yksikkökohtaisiin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmiin. Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman liitteiksi laaditaan myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukainen yksikkökohtainen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sekä oppilashuoltolain mukainen yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Kajaanin esiopetuksen kaikkia yksikköjä sitovat yhteiset painopisteet lukuvuonna 2017–2018 ovat:

1. lapsen osallisuus

Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kassa.  Lasten mielipiteitä kuunnellaan, kuullaan ja heidän kanssaan keskustellaan. Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatusten kuunteleminen ja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa toimiminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen. (Esiopetuksen opetussuunnitelma)

2. tunne- ja vuorovaikutustaidot

Kaikissa esiopetusyksiköissä on käytössä Pienin Askelin -ohjelma, jonka avulla vahvistetaan ja harjoitetaan lasten tunne-, vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja.

3. Suomi 100 vuotta

Yksiköissä toteutetaan Suomi 100 vuotta -teemaa toiminnallisesti. Kajaanin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on meneillään mm. 100 hetkeä varhaiskasvatuksen arjesta -projekti, jota voi seurata Kajaani varhaiskasvatuksen Facebook-sivun kautta.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmissa 2017–2018 on kuvattu yksikkökohtaiset tarkennukset toimintakulttuurin ja esiopetuksen oppimisympäristöjen kehittämisen osalta sekä huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät käytänteet.

Esiopetuksen sisältöihin liittyvät yksikkökohtaiset tarkennukset liittyvät oppimiskokonaisuuksiin sekä S2-opetuksen kuvaukseen. Suunnitelmissa on näkyvillä myös muut yksikkökohtaiset sopimukset ja aikataulut.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat ovat nähtävinä ennen kokousta varhaiskasvatuksen hallinnossa ja esillä sivistyslautakunnan kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, p. 044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi tai palvelupäällikkö Kaisa Mustonen, p. 044 710 1300 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat toimikaudelle 2017–2018.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.