Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Museolain muutos ja museoiden alueelliset tehtävät

KAJDno-2018-1179

Valmistelija

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi
  • Pirjo Immonen, Taidemuseon johtaja, pirjo.immonen@kajaani.fi

Perustelut

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen Museolain uudistamisesta. Uuden lain esitetään astuvan voimaan vuoden 2020 alussa. Samalla muuttuvat museotoimintaan jaettavat valtionosuudet.

Lakiuudistuksessa poistuvat maakuntamuseo- ja aluetaidemuseo-nimitykset. Nykyään Kainuun alueella maakuntamuseona toimii Kainuun Museo ja aluetaidemuseona Oulun taidemuseo. Lakiuudistuksen myötä tilalle nimetään alueelliset vastuumuseot. Näiden vastuumuseoiden tehtäviä voivat olla alueellisen museotoiminnan edistäminen, alueellinen kulttuuriympäristötehtävä ja alueellinen taidemuseotehtävä. Alueellinen vastuumuseo voi hoitaa yhtä, kahta tai kolmea tehtävää yhden tai useamman maakunnan alueella.

Mainituista tehtävistä kaksi ensimmäistä on sellaisia, joita Kainuun Museo maakuntamuseona hoitaa tällä hetkellä. Museolla on siten resurssit ja edellytykset hakea alueelliseksi vastuumuseoksi näiden kahden tehtävän osalta Kainuun alueella.

Kajaanin taidemuseolla on uuden lain voimaan astuttua mahdollisuus hakea hoitamaan alueellista tehtävää Kainuussa. Tämä vahvistaisi taidemuseon merkittävyyttä alueellaan, mutta nykyisillä resursseilla taidemuseo ei pysty tehtäviä hoitamaan. Saadakseen valtionosuutta museon olisi nimettävä tehtävien hoitamiseen vastuuhenkilö, mikä tarkoittaa, että perustettaisiin aluetyötä tekevän amanuenssin tai tutkijan toimi. Seuraavan kerran tehtäviä on mahdollista hakea kolmen vuoden kuluttua.

Uudistuksen taloudellista vaikutusta ei voi tarkasti sanoa, koska valtionosuuksien yksikköhintoja ei ole vielä määritelty. Nykyään valtionosuus muodostuu siten, että henkilötyövuodelle määritellään vuosittain yksikköhinta, josta museot saavat osalle toteutuneista henkilötyövuosistaan 37 % ja 47 %, jos kyse on maakuntamuseosta tai aluetaidemuseosta. Uudistuksen jälkeen kaikki museot saavat yksikköhinnasta 37 % osalle toteutuneista henkilötyövuosistaan ja alueellisen työn henkilövuosiin tulee 85 %:n valtionosuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt, että alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä kiinnostuneet museot tekevät alustavan, ei vielä sitovan, ilmoittautumisen 15. marraskuuta mennessä. Sitova hakemus vastuutehtäviin tehdään helmikuussa 2019.

Museonjohtaja Antti Mäkinen esittää, että Kainuun Museo hakee alueelliseksi vastuumuseoksi tehtävinään alueellisen museotoiminnan edistäminen ja alueellinen kulttuuriympäristötehtävä.

Koska aluetaidemuseotehtävän toteuttaminen ei onnistu nykyisin henkilöstöresurssein, Kajaanin taidemuseo ei nyt hae tehtävää. Taidemuseo kuitenkin ilmoittaa kiinnostuksensa tehtäviin marraskuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy museonjohtajan esityksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.