Sivistyslautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

KAJDno-2018-697

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus on päättänyt valtakunnallisista taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Taiteen perusopetusta annetaan seuraavilla taiteenaloilla: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. Taiteen perusopetusta järjestävien organisaatioiden on täytynyt laatia paikalliset osuudet opetussuunnitelmaan.

Kajaanissa taiteen perusopetuksen paikalliset perusteet ovat laadittu siten, että ne sisältävät seuraavat oppimäärät:

  • tanssissa sekä yleinen että laaja oppimäärä 
  • musiikissa laaja oppimäärä 
  • kuvataiteessa yleinen oppimäärä
  • käsityössä yleinen oppimäärä

Opetussuunnitelman paikalliset osuudet ovat laadittu Kajaanissa lukuvuoden 2017–2018 aikana paikallisena työnä eri taiteenalojen laajassa yhteistyössä. Kajaani Dancen johtokunta on hyväksynyt omaa toimintaansa koskevan osuuden loppukeväästä 2018.

Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy taiteen perusopetuksen paikalliset opetussuunnitelman perusteet, jotka koskevat yleisessä ja laajassa oppimäärässä Kainuun musiikkiopistossa ja Kaukametsän kansalaisopistossa annettavaa taiteen perusopetusta. Oppilaitokset alkavat toteuttamaan uusia perusteita 1.8.2018 alkaen. Kajaani Dancen osuudesta lautakunta ei tee päätöstä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.