Sivistyslautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2018

KAJDno-2018-406

Valmistelija

  • Eija Pyrrö, Nuorisosihteeri, eija.pyrro@kajaani.fi
  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on ilmoittanut nuorisoyhdistysten haettavaksi 15.000 euroa toiminta-avustusta yleisen toiminnan tukemiseen (kerho-, kurssi-, koulutus-, retki- ym. sekä kansainvälinen toiminta) 30.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Määräaikaan toiminta-avustushakemuksia saapui kaikkiaan 11 kappaletta ja avustusta haettiin yhteensä 34.915 euroa.

Avustusta jaetaan sivistyslautakunnan määrittelemillä avustusten jakoperusteella, jossa huomioidaan toiminnan laajuus, toimintaan osallistuminen, vaikuttavuus, taloudellinen toiminta sekä toiminnan kehittäminen ja yhteistyö.

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta vuodelle 2018 jaetaan 13.753 euroa liitteessä olevan esityksen mukaisesti ja 1.247 euroa siirretään jaettavaksi kohdeavustuksina.

Kainuusoft ry:n toiminta on vasta alkamassa. He voivat hakea kohdeavustusta toimintaansa.

Liitteet:
Esitykset nuorisoyhdistysten toiminta-avustusten jaosta 2018
Yhdistysten toiminnan laajuus
Nuorisoyhdistysten avustusten jakoperusteet, oheisliite

Lisätietoja antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, puh. 044 710 0611 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisoyhdistysten avustusten jakamisen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

Noora Kyllönen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hyväksyi.

Esteellisyys

  • Noora Kyllönen

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.