Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tapahtuma-avustus Lammen Loiskeet -festivaali / Hokki Events Oy

KAJDno-2021-1252

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Hokki Events Oy järjestää Lammen Loiskeet -festivaalin 7.-9.7.2022 Kajaanihallissa ja tapahtumakentällä. Tapahtuma on kaikenikäisille suunnattu ikärajaton musiikkitapahtuma, joka kokoaa tunnettuja ja menestyneitä artisteja Kajaaniin. Tapahtumassa on monipuolinen kattaus eri genrejen esiintyjiä, kuten Blind Channel, Gettomasa, Eppu Normaali ja Italobrothers (DE) ja Skid Row (US). Kolmipäiväisen festivaalin lavalla esiintyy yhteensä 20 artistia. Tapahtuma tuo Kajaaniin n. 9000 festivaalivierasta yhden viikonlopun ajaksi.

Hokki Events Oy hakee tapahtuma-avustusta alue- ja tila-avustuksena sekä markkinointitukena 22 500 €. Kajaanihalli ja tapahtumakenttä vuokrataan tapahtuman käyttöön ke-su 6.-10.7.2022 (sis. rakennus, toteutus ja purku). Tapahtumapaikan vuokra kyseiselle ajalle on yhteensä 15 000 €, josta Kajaanihallin osuus on 11 000 € ja tapahtumakentän osuus 4 000 €. Tapahtuman kustannukset koostuvat mm. esiintyjäpalkkioista, äänentoistosta, markkinoinnista, tila- ja kalustovuokrista. Tapahtuman tuotot muodostuvat pääasiassa pääsylippu-, sponsori- ja myyntituloista.

Hokki Events Oy tarjoaa Kajaanin kaupungille seuraavasti:

Kajaanin Kaupunki on ollut ennakkomarkkinoinnissa näkyvillä kotisivuilla (www.kajaanifest.fi) sekä sosiaalisen median postauksissa (Instagramissa 275 julkaisua ja 621 seuraajaa ja Facebookissa 2449 kävijää). Tapahtuman aikana Kajaanin kaupunki näkyy pääyhteistyökumppanina edellä mainittujen lisäksi esiintymislavan sekä alueen mainoksissa. Lisäksi sovitusti erillisiä postauksia Kajaanin kaupungista Lammen Loiskeiden sosiaaliseen mediaan. Kajaanin Kaupungilla on mahdollista olla tapahtumassa paikalla omalla ständillään. Tapahtuman jälkeen Kajaanin kaupunki pidetään pääyhteistyökumppanina kajaanifest.fi sivustolla sekä mukana tapahtuman somepostauksissa. Kajaanin kaupungin on mahdollista käyttää tapahtuman kuvia kaupungin omassa markkinoinnissa.

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

  1. Osallistujamäärä                     0.30 - 3.00 €      9000 X 0.30 € = 2700 €          
  2. Markkina-arvo ja näkyvyys     0.30 - 3.00 €      9000 X 0.30 € = 2700 €
  3. Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus.    1200 €

Tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus paikallisiin majoitus-, ruoka- ja ravintolapalveluihin on merkittävä. Tapahtuma kokoaa suuren joukon festivaalivieraita Kajaaniin, jotka hyödyntävät myös muita palveluja. Viime vuonna tapahtuma keräsi osallistujia 65 eri paikkakunnalta. Kajaanin kaupungin vision mukaisesti tapahtumalla halutaan vankistaa kaupunkilaisten ylpeyttä omasta kotikaupungistaan. Tapahtuma lisää Kajaanin tunnettavuutta monipuolisten tapahtumien paikkakuntana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää tapahtuma-avustusta 6 600 € Hokki Events Oy:lle Lammen Loiskeet -festivaalin järjestämiskustannuksiin. Tapahtuma-avustus maksetaan sisäisellä laskulla osallisuus- ja hyvinvointijaoston kulttuuritapahtumien tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.