Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tapahtuma-avustus Kainuun Musiikkijuhlat 2022 / Nordic Live Productions Oy

KAJDno-2021-1252

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Nordic Live Oy järjestää Kainuun Musiikkijuhlat 2022 -festivaalin Kajaanihallin tapahtumakentällä 26.-27.8.2022. Kajaanihallin pukuhuoneet ovat järjestäjän käytössä tapahtuman aikana. Tavoitteena on rakentaa Kainuun Musiikkijuhlat -tapahtumasta Kainuun suurin festivaalitapahtuma. Tapahtuma on K18- festivaali aikuisille. Vahvan esiintyjäkattauksen lisäksi tapahtumassa on korkeatasoiset juoma- ja ruokapalvelut. Ohjelmistossa on kotimaisia ja ulkomaalaisia tähtiesiintyjiä. Nordic Live Oy tunnetaan lukuisten kotimaisten festivaalien ja konserttien järjestämisestä. Yhtiö on tuottanut mm. seitsemän kertaa Seinäjoella järjestetyn Solar Sound Festivalin, viisi kertaa järjestetyn Vaasa Festivalin sekä kymmenen kertaa Turussa järjestetyn Aura Festin sekä Kokkolan Viinijuhlat.

Tapahtuman arvioitu kävijämäärä kahden päivän aikana n. 12 000 kävijää oheistapahtumineen. Tapahtumaa markkinoidaan Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueella ensisijaisesti. Festivaalille on jo ostettu pääsylippuja ympäri Suomea. Nordic Live Oy toteuttaa Ekokompassi sertifikaattia ja tapahtuma toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti. Tapahtuman kustannuksina ovat mm. esiintyjäpalkkiot, äänentoiston ja kaluston vuokrat, markkinointi sekä Kajaanihallin ja tapahtumakentän tilavuokrat. Tuloina pääsylipputulot, tapahtuman aikaiset myyntitulot sekä sponsoritulot. Nordic Live Productions Oy hakee tapahtuma-avustusta 25 000 € tapahtuman järjestämiskustannuksiin. Avustuksella maksettaisiin mm. Kajaanihallin ( 6 600 € ) ja monitoimikentän  (2 400 € )  tilavuokra, joka on tapahtuman ajalta yhteensä 9 000 €. Mikäli tapahtuman tilatarve on enemmän kuin 3 vrk laskutetaan siitä erikseen.

Nordic Live Oy tarjoaa kaupungille näkyvyyttä seuraavasti:

Logonäkyvyys kaikessa tapahtuman ennakkomarkkinoinnissa. Lehtimainokset, markkinointikuvat, tienvarsimainokset, tapahtuman oma verkkosivu ja sosiaalisen median postaukset. Instagramissa 163 julkaisua ja 1266 seuraajaa. Facessa 1400 kävijää. Päiväkohtainen kävijämäärä tapahtuman verkkosivuilla parhaimmillaan 1000-1200 kävijää. Oma promootiopiste tapahtuma-alueella. Kaupungilla on mahdollisuus tuottaa päälavan led screeneille screenmainos, jota toistetaan noin 60-80krt/pvä, 10sek ajan kerrallaan. Kaupungin markkinointipäällikkö pitää tarjousta näkyvyydestä monipuolisena.

Tapahtuma- avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

1.    Osallistujamäärä                       0.20 € - 3.00 €      12 000 X 0.20 € = 2400 €          
2.    Markkina-arvo ja näkyvyys       0.20 € - 3.00 €      12 000 X 0.20 € = 2400 €
3.    Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus.  600 €   

Tapahtuma tukee kaupunkistrategiaa, jossa kaupunkia kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa uusien kumppanuuksien ja kokeilukulttuurin hengessä luomalla edellytyksiä kulttuurille ja kaupunkilaisten kohtaamispaikoille. Kainuun Musiikkijuhlat tekee Kajaania tunnetuksi monipuolisten tapahtumien paikkakuntana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää tapahtuma-avustusta 5 400 euroa Kainuun Musiikkijuhlien tila- ja aluevuokraan. Tapahtuma-avustus maksetaan sisäisellä laskulla osallisuus- ja hyvinvointijaoston kulttuuritapahtumien tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.